فیلم های آموزشی هر خانه یک پایگاه سلامت

تعداد بازدید:۲۶۸۴

احیای قلبی با دست

تروما

اسکلتی عضلانی 

اسهال واستفراغ

اورژانس 

بلایا 

پیشگیری ازسقوط سالمندان 

حرکت درضایعات نخاعی

خودمراقبتی درافسردگی

درد قفسه  سینه 

دوری ازسیگاروقلیان 

سالمندی سالم 

سردرد ناگهانی 

سلامت دهان ودندان 

سوختگی

صحیح نشستن 

فعالیت بدنی 

قندنمک روغن 

کنترل خونریزی خارجی 

مسمومیت با مونوکسیدکربن