معرفی مدیران مراکز

واحدنامنام خانوادگیسمتپسترشته
 
شبکه بهداشت دلیجانعلیشفیعیمسئول مالیکارشناس مالیحسابداری
بیمارستان امام صادق دلیجانمحسنمحمدخانیمسئول مالیمسئول مالیمدیریت مالی
شبکه بهداشت شازندسید فخرالدینمیرسمیعیمسیول حسابداریرییس امور اداریحسابداری
شبکه بهداشت محلاتبیتافهیمیمسئول امور مالیمددکارعلوم تربیتی
بیمارستان امام خمینی محلاتمهدیفراستسرپرست امور مالیحسابدار(مسئول درآمد)مدیریت دولتی
شبکه بهداشت کمیجانآیتبیژنیمدیرمالیامور عمومیحسابداری
بیمارستان امام علی کمیجانقاسمجامه بزرگیمسئول امور مالیکارشناس مسئول حسابداریحسابداری
شبکه بهداشت فراهانناصرمعینیانمسئول امورمالیخدمتگزارحسابداری
بیمارستان فرهنگ خسروانیحسینفراهانیسرپرست امور مالیحسابدارمدیریت بازرگانی
شبکه بهداشت خندابروح الهرضائی زادهمسئول مالیمسئول مالیمدیریت بازرگانی
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.