معرفی مدیران مراکز

واحدنامنام خانوادگیسمتپسترشته
 
معاونت دانشجوییصفیهحسن پورمسئول مالیحسابدار مسئولحسابداری
بیمارستان آیت اله خوانساریعلیامیریمدیر مالیکارشناس مالی ستادمدیریت دولتی
شبکه بهداشت دلیجانعلیشفیعیمسئول مالیکارشناس مالیحسابداری
بیمارستان امیرکبیرعلی اکبرنادری نورعینیسرپرست امور مالیحسابدار مسئولمدیریت مالی
بیمارستان امام علی کمیجانقاسمجامه بزرگیمسئول امور مالیکارشناس مسئول حسابداریحسابداری
دانشکده پیراپزشکیمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
دانشکده پرستاری و ماماییمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
دانشکده پزشکیمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
معاونت آموزشمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
بیمارستان ولیعصر(عج)محسنکارچانیمسئول مالیمسئول مالیمدیریت دولتی- مالی
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.