معرفی مدیران مراکز

واحدنامنام خانوادگیسمتپسترشته
 
بیمارستان طالقانیکوروشخواجویسرپرست امورمالیحسابدار مسئولریاضی
شبکه بهداشت خندابروح الهرضائی زادهمسئول مالیمسئول مالیمدیریت بازرگانی
شبکه بهداشت دلیجانعلیشفیعیمسئول مالیکارشناس مالیحسابداری
شبکه بهداشت آشتیاننجیمهغلامحسینیمسئول مالیکارشناس مسئول حسابداریحسابداری
بیمارستان امام خمینی محلاتمهدیفراستسرپرست امور مالیحسابدار(مسئول درآمد)مدیریت دولتی
بیمارستان فرهنگ خسروانیحسینفراهانیسرپرست امور مالیحسابدارمدیریت بازرگانی
شبکه بهداشت محلاتبیتافهیمیمسئول امور مالیمددکارعلوم تربیتی
بیمارستان والفجر تفرشمحمدقاسمیمسئول مالیکارشناس مالیمدیریت دولتی
کلینیک امام رضاپیامقاسمی خواهمسئول مالیکارشناس مالیحسابداری
مرکز بهداشت اراکاسماعیلقراباغیمسئول امور مالیرئیس اداره حسابداریحسابداری
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.