معرفی مدیران مراکز

واحدنامنام خانوادگیسمتپسترشته
 
شبکه بهداشت محلاتبیتافهیمیمسئول امور مالیمددکارعلوم تربیتی
بیمارستان امام علی کمیجانقاسمجامه بزرگیمسئول امور مالیکارشناس مسئول حسابداریحسابداری
دانشکده پیراپزشکیمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
دانشکده پرستاری و ماماییمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
دانشکده پزشکیمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
معاونت آموزشمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
فوریتهای پزشکیرقیهمیرزاییمسئول امور مالیکارشناس امور مالیحسابداری
شبکه بهداشت فراهانناصرمعینیانمسئول امورمالیخدمتگزارحسابداری
بیمارستان ولیعصر(عج)محسنکارچانیمسئول مالیمسئول مالیمدیریت دولتی- مالی
بیمارستان امیرالمومنیناسماعیلچگنیمسئول مالیحسابدار مسئولحسابداری
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.