معرفی مدیران مراکز

واحدنامنام خانوادگیسمتپسترشته
 
مرکز بهداشت اراکاسماعیلقراباغیمسئول امور مالیرئیس اداره حسابداریحسابداری
معاونت بهداشترضاجعفریرئیس اداره حسابداریرئیس اداره حسابداریاقتصاد
شبکه بهداشت شازندسید فخرالدینمیرسمیعیمسیول حسابداریرییس امور اداریحسابداری
شبکه بهداشت محلاتبیتافهیمیمسئول امور مالیمددکارعلوم تربیتی
دانشکده پیراپزشکیمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
دانشکده پرستاری و ماماییمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
دانشکده پزشکیمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
معاونت آموزشمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
شبکه بهداشت تفرشمحمدمحبعلیمدیر مالیمسئول حسابداریمدیریت صنعتی
بیمارستان ولیعصر(عج)محسنکارچانیمسئول مالیمسئول مالیمدیریت دولتی- مالی
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.