معرفی مدیران مراکز

واحدنامنام خانوادگیسمتپسترشته
 
معاونت دانشجوییصفیهحسن پورمسئول مالیحسابدار مسئولحسابداری
فوریتهای پزشکیرقیهمیرزاییمسئول امور مالیکارشناس امور مالیحسابداری
کلینیک امام رضاپیامقاسمی خواهمسئول مالیکارشناس مالیحسابداری
دانشکده پیراپزشکیمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
دانشکده پرستاری و ماماییمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
دانشکده پزشکیمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
معاونت آموزشمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
بیمارستان طالقانیکوروشخواجویسرپرست امورمالیحسابدار مسئولریاضی
شبکه بهداشت محلاتبیتافهیمیمسئول امور مالیمددکارعلوم تربیتی
بیمارستان فرهنگ خسروانیحسینفراهانیسرپرست امور مالیحسابدارمدیریت بازرگانی
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.