معرفی مدیران مراکز

واحدنامنام خانوادگیسمتپسترشته
 
دانشکده پیراپزشکیمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
دانشکده پرستاری و ماماییمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
دانشکده پزشکیمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
معاونت آموزشمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
معاونت بهداشترضاجعفریرئیس اداره حسابداریرئیس اداره حسابداریاقتصاد
معاونت توسعهمحمد مهدیخان احمدیمسئول مالیرئیس ادارهحسابداری
معاونت دانشجوییصفیهحسن پورمسئول مالیحسابدار مسئولحسابداری
فوریتهای پزشکیرقیهمیرزاییمسئول امور مالیکارشناس امور مالیحسابداری
کلینیک امام رضاپیامقاسمی خواهمسئول مالیکارشناس مالیحسابداری
نمایش ۲۱ تا ۲۹ مورد از کل ۲۹ مورد.