معرفی مدیران مراکز

واحدنامنام خانوادگیسمتپسترشته
شبکه بهداشت کمیجانآیتبیژنیمدیرمالیامور عمومیحسابداری
بیمارستان امیرالمومنیناسماعیلچگنیمسئول مالیحسابدار مسئولحسابداری
مرکز بهداشت اراکاسماعیلقراباغیمسئول امور مالیرئیس اداره حسابداریحسابداری
شبکه بهداشت محلاتبیتافهیمیمسئول امور مالیمددکارعلوم تربیتی
بیمارستان فرهنگ خسروانیحسینفراهانیسرپرست امور مالیحسابدارمدیریت بازرگانی
بیمارستان امام سجاد آشتیانرضاکشفی آشتیانیمدیر مالیخدمتگذارکامپیوتر
معاونت بهداشترضاجعفریرئیس اداره حسابداریرئیس اداره حسابداریاقتصاد
فوریتهای پزشکیرقیهمیرزاییمسئول امور مالیکارشناس امور مالیحسابداری
شبکه بهداشت خندابروح الهرضائی زادهمسئول مالیمسئول مالیمدیریت بازرگانی
شبکه بهداشت شازندسید فخرالدینمیرسمیعیمسیول حسابداریرییس امور اداریحسابداری
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹ مورد.