معرفی مدیران مراکز

واحدنامنام خانوادگیسمتپسترشته
بیمارستان آیت اله خوانساریعلیامیریمدیر مالیکارشناس مالی ستادمدیریت دولتی
دانشکده پیراپزشکیمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
دانشکده پرستاری و ماماییمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
دانشکده پزشکیمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
معاونت آموزشمجتبیباقریمسئول امور مالیمسئول امور مالیحسابداری/مدیریت
شبکه بهداشت کمیجانآیتبیژنیمدیرمالیامور عمومیحسابداری
بیمارستان امام علی کمیجانقاسمجامه بزرگیمسئول امور مالیکارشناس مسئول حسابداریحسابداری
معاونت بهداشترضاجعفریرئیس اداره حسابداریرئیس اداره حسابداریاقتصاد
معاونت دانشجوییصفیهحسن پورمسئول مالیحسابدار مسئولحسابداری
معاونت توسعهمحمد مهدیخان احمدیمسئول مالیرئیس ادارهحسابداری
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹ مورد.