معرفی مدیران مراکز

واحدنامنام خانوادگیسمتپسترشته
معاونت بهداشترضاجعفریرئیس اداره حسابداریرئیس اداره حسابداریاقتصاد
بیمارستان امیرکبیرعلی اکبرنادری نورعینیسرپرست امور مالیحسابدار مسئولمدیریت مالی
بیمارستان امام خمینی محلاتمهدیفراستسرپرست امور مالیحسابدار(مسئول درآمد)مدیریت دولتی
بیمارستان فرهنگ خسروانیحسینفراهانیسرپرست امور مالیحسابدارمدیریت بازرگانی
بیمارستان طالقانیکوروشخواجویسرپرست امورمالیحسابدار مسئولریاضی
بیمارستان آیت اله خوانساریعلیامیریمدیر مالیکارشناس مالی ستادمدیریت دولتی
بیمارستان امام سجاد آشتیانرضاکشفی آشتیانیمدیر مالیخدمتگذارکامپیوتر
شبکه بهداشت تفرشمحمدمحبعلیمدیر مالیمسئول حسابداریمدیریت صنعتی
شبکه بهداشت کمیجانآیتبیژنیمدیرمالیامور عمومیحسابداری
مرکز بهداشت اراکاسماعیلقراباغیمسئول امور مالیرئیس اداره حسابداریحسابداری
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹ مورد.