معرفی مدیران مراکز

واحدنامنام خانوادگیسمتپسترشته
شبکه بهداشت کمیجانآیتبیژنیمدیرمالیامور عمومیحسابداری
بیمارستان فرهنگ خسروانیحسینفراهانیسرپرست امور مالیحسابدارمدیریت بازرگانی
بیمارستان امیرکبیرعلی اکبرنادری نورعینیسرپرست امور مالیحسابدار مسئولمدیریت مالی
بیمارستان طالقانیکوروشخواجویسرپرست امورمالیحسابدار مسئولریاضی
بیمارستان امیرالمومنیناسماعیلچگنیمسئول مالیحسابدار مسئولحسابداری
معاونت دانشجوییصفیهحسن پورمسئول مالیحسابدار مسئولحسابداری
بیمارستان امام خمینی محلاتمهدیفراستسرپرست امور مالیحسابدار(مسئول درآمد)مدیریت دولتی
بیمارستان امام سجاد آشتیانرضاکشفی آشتیانیمدیر مالیخدمتگذارکامپیوتر
شبکه بهداشت فراهانناصرمعینیانمسئول امورمالیخدمتگزارحسابداری
معاونت توسعهمحمد مهدیخان احمدیمسئول مالیرئیس ادارهحسابداری
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹ مورد.