معرفی مدیران مراکز

واحدنامنام خانوادگیسمتپسترشته
معاونت بهداشترضاجعفریرئیس اداره حسابداریرئیس اداره حسابداریاقتصاد
بیمارستان امیرالمومنیناسماعیلچگنیمسئول مالیحسابدار مسئولحسابداری
شبکه بهداشت آشتیاننجیمهغلامحسینیمسئول مالیکارشناس مسئول حسابداریحسابداری
مرکز بهداشت اراکاسماعیلقراباغیمسئول امور مالیرئیس اداره حسابداریحسابداری
شبکه بهداشت دلیجانعلیشفیعیمسئول مالیکارشناس مالیحسابداری
شبکه بهداشت شازندسید فخرالدینمیرسمیعیمسیول حسابداریرییس امور اداریحسابداری
شبکه بهداشت کمیجانآیتبیژنیمدیرمالیامور عمومیحسابداری
بیمارستان امام علی کمیجانقاسمجامه بزرگیمسئول امور مالیکارشناس مسئول حسابداریحسابداری
شبکه بهداشت فراهانناصرمعینیانمسئول امورمالیخدمتگزارحسابداری
معاونت توسعهمحمد مهدیخان احمدیمسئول مالیرئیس ادارهحسابداری
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹ مورد.