نظرسنجی

آیا از عملکرد حوضه مالی در پرداختی های ماهیانه و بروز بودن پرداختی های پرسنلی رضایت دارید؟