آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
وحدت رویه در ارسال بودجه ۱۴۰۲بانک جامع قوانین و مقررات
ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجراییبانک جامع قوانین و مقررات
رعایت مواد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیانبانک جامع قوانین و مقررات
مواد ۸۴،۸۵ و ۸۶قانون مالیتهای مستقیمبانک جامع قوانین و مقررات
نظام حسابداری بخش عمومی ۱۴۰۲بانک جامع قوانین و مقررات
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشوربانک جامع قوانین و مقررات
تعرفه خدمات خود کنترلی و خود اظهاری سال ۱۴۰۱بانک جامع قوانین و مقررات
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعملهای اجرایی آنبانک جامع قوانین و مقررات
استانداردهای حسابداریبانک جامع قوانین و مقررات
شمول یا عدم شمول مالیات برای پرداخت ها در دستگاه های اجراییبانک جامع قوانین و مقررات
معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانینبانک جامع قوانین و مقررات
اصلاح آیین نامه تضامین دولتی -۱۴۰۰بانک جامع قوانین و مقررات
دستورالعمل نحوه صدور تضمین نامه های عهده دولتبانک جامع قوانین و مقررات
دستورالعمل تضمینات معاملات دانشگاههای علوم پزشکی کشوربانک جامع قوانین و مقررات
دستورالعمل اجرایی تعرفه های خدمات و مراقبت های پرستاری در HISبانک جامع قوانین و مقررات
ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱بانک جامع قوانین و مقررات
جدول مالیات بر حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی سال ۱۴۰۱ به استناد تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشوربانک جامع قوانین و مقررات
بخشنامه دستمزد مبنای حق بیمهبانک جامع قوانین و مقررات
متن قانون بودجه ۱۴۰۱بانک جامع قوانین و مقررات
جداول پیوست قانون بودجه سال۱۴۰۱بانک جامع قوانین و مقررات