واحد دبیرخانه

تعداد بازدید:۵۷۹

کارشناسان :

خانم رحیمی              سرپرست دبیرخانه              داخلی  2285

خانم میرزایی ، خانم آتشکارمقدم ، آقای ابراهیم آبادی  ، خانم محبی آشتیانی   داخلی 2284

شماره مستقیم   33130180

شماره فاکس     33133147

 شرح وظایف :

انجام امورمربوط به ثبت نامه های وارده به دبیرخانه 

نامه های صادره ازدبیرخانه

دریافت وارسال نامه ها بصورت پست

دریافت وارسال نامه ها درشبکه سراسری دولت

دریافت وارسال نامه هادرشبکه سراسری وزارت بهداشت

دریافت وارسال فاکس های مربوطه

کلید واژه ها: دبیرخانه علوم پزشکی

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۱