فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت استان مرکزی (۸- ۹۷ )

۱۲ تیر ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۲ کد : ۱۱۴ مناقصات
تعداد بازدید:۲۹۰۵۹
دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت استان مرکزی در سال ۱۳۹۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 10/04/1397می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز جمعه  تاریخ  15/04/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روزدو شنبه   تاریخ   25/04/1397 

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز سه  شنبه   تاریخ  26/04/1397   

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 5.090.221.336 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران

حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مناقصه مراقبت سلامت