فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه ذخیره ساز اطلاعات ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک (۱۵- ۹۷ )

۲۳ تیر ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۸ کد : ۲۳۰ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۷۰۲

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی خرید دستگاه ذخیره ساز اطلاعات  ستاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 23/04/1397می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روزپنج شنبه    تاریخ  28/04/1397

مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  روزدوشنبه   تاریخ   08/05/1397 

زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز سه شنبه   تاریخ  09/05/1397   

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 282.500.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران

حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت آمارو فناوری اطلاعات تلفن 08633130941 و امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021

دفتر ثبت نام : 08633245248 


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مزایده ذخیره ساز


( ۱ )