وفس

تعداد بازدید:۵۲۵


نام مرکز بهداشتی درمانی:وفس
سال تاسیس:.1351
مساحت: 4000 مترمربع
زیربنا:.630 مترمربع
نوع مرکز: دولتی
نام و نام خانوادگی مسئول مرکز بهداشتی درمانی: دکتر احمد دارابی
فاصله از مرکز بهداشت شهرستان: 18کیلومتر
جمعیت تحت پوشش:.1350.نفر
خانه های بهداشت تحت پوشش: 1
 
تعداد کادر
پزشک           1
ماما              1
پرستار          ......
بهیار            ........
کمک بهیار     ........
کارشناس بهداشتی مرد      ......
کارشناس بهداشتی زن       ......
کاردان بهداشتی مرد          .......
کاردان بهداشتی زن           .......
 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۷