لیست کتابهای کتابخانه دانشکده پرستاری شازند

تعداد بازدید:۱۷۳۶

ردی‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

س‍رش‍ن‍اس‍ه‌

م‍وض‍وع‌

رده‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

رده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌

۱

CPR اح‍ی‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ - ری‍وی‌ ( پ‍ای‍ه‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌)

اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ق‍ره‌داغ‍ی‌، ف‍ری‍د

ب‍اززن‍ده‌س‍ازی‌,ب‍اززن‍ده‌س‍ازی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌

WG,۲۰۵,فلا۱۹۳س,۱۳۹۰

 

۲

آزم‍ون‌س‍ازی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌,پ‍ژوه‍ش‌

WY,۲۰،/۵,آ۴۹۳,۱۳۹۵

 

۳

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا اب‍زار و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌

س‍ادات‍ی‌، ل‍ی‍لا

ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌,اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌

WX,۲۰۰,س۱۳۹آ,۱۳۹۲

 

۴

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ک‍ش‍ت‌ س‍ل‍ول‌

م‍س‍ی‍ب‍ی‌، ق‍اس‍م‌

س‍ل‍ول‌ه‍ا

 

QH,۵۸۱,م۵۶۱آ,۱۳۸۵

۵

آش‍ن‍ای‍ی‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍ا اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌

ن‍م‍ی‍ت‍ز، رن‍ی‌

اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌

WO,۱۶۲,ن۶۵۵آ,۱۳۹۳

 

۶

آم‍وزش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از خ‍ود در ب‍ی‍م‍ار ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز

ق‍وی‍دل‌، ف‍اطم‍ه‌

دی‍ال‍ی‍ز ک‍ل‍ی‍وی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۶۴,ق۸۹۵آ,۱۳۹۲

 

۷

آن‍ات‍وم‍ی‌ ان‍دام‌ ف‍وق‍ان‍ی‌، ان‍دام‌ ت‍ح‍ت‍ان‍ی‌

ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌

ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌

QS,۴,فلا۷۴۹آ,۱۳۸۲

 

۸

آن‍ات‍وم‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ اس‍ن‍ل‌۲۰۱۲

اس‍ن‍ل‌، ری‍چ‍ارد

ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌

م QS,۴,فلا۵۳۸آ,۱۳۹۱

 

۹

آن‍ات‍وم‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ت‍ر

ه‍ن‍س‍ن‌، ج‍ان‌

ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا

م QS,۱۷,.ه۷۴۱آ,۱۳۹۵

 

۱۰

آن‍ات‍وم‍ی‌: ت‍ش‍ری‍ح‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌، داروس‍ازی‌، پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌، پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌

ام‍ام‍ی‌م‍ی‍ب‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌

ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌

QS,۴,فلا۷۶۹آ,۱۳۸۹

 

۱۱

آن‍ات‍وم‍ی‌ ت‍ن‍ه‌: ق‍ف‍س‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌ (ت‍وراک‍س‌) Thorax، اب‍دوم‍ن‌ (ش‍ک‍م‌) Abdomen، ل‍گ‍ن‌ (پ‍ل‍وی‍س‌) Pelvis

ال‍ه‍ی‌، ب‍ه‍رام‌

ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌,ق‍ف‍س‍ه‌س‍ی‍ن‍ه‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌,ش‍ک‍م‌ - ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌

QS,۴,فلا۷۴۹آ,۱۳۷۵

 

۱۲

آن‍ات‍وم‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍رک‍زی‌: ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍ص‍اوی‍ر و م‍ق‍اطع‌ CT اس‍ک‍ن‌ و MRI

ن‍گ‍ه‍دار، ف‍ری‍دون‌

ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ اع‍ص‍اب‌,ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌,پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌

WL,۱۰۱,ن۶۳۴آ,۱۳۹۳

 

۱۳

آن‍ات‍وم‍ی‌ گ‍ری‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

درک‌، ری‍چ‍ارد

ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌

QS,۴,د۴۵۹آ,۱۳۹۵

 

۱۴

آن‍ات‍وم‍ی‌ گ‍ری‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

درک‌، ری‍چ‍ارد

ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌

QS,۴,د۴۵۹۳آ,۱۳۹۳

 

۱۵

آن‍ت‍ی‌ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ه‍ا، ب‍ی‍وس‍ای‍ده‍ا و م‍ق‍اوم‍ت‌

ن‍وروزی‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌

آن‍ت‍ی‌ب‍ی‍وت‍ی‍ک‌ه‍ا,م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍اک‍ت‍ری‌ ب‍ه‌ دارو,م‍ق‍اوم‍ت‌ داروی‍ی‌

QV,۳۵۰,ن۷۵۲آ,۱۳۹۳

 

۱۶

آی‌. س‍ی‌. ی‍و. در دس‍ت‍ان‌ ش‍م‍ا

 

ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌

WX,۲۱۸,آ۹۸۱,۱۳۹۳

 

۱۷

آی‍ی‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌ (اخ‍لاق‌ ک‍ارب‍ردی‌)

ش‍ری‍ف‍ی‌، اح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ - راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌,اخ‍لاق‌ - اح‍ادی‍ث‌,دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ - راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌

 

م BP,۲۴۷،/۸,ش۴۶۷آ,۱۳۸۶

۱۸

اب‍زار ج‍راح‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍زش‍ک‍ان‌،رزی‍دن‍ت‌ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌

ن‍م‍ی‍ت‍ز، رن‍ی‌

اب‍زاره‍ای‌ ج‍راح‍ی‌

WO,۱۶۲,ن۶۵۵فلا,۱۳۹۲

 

۱۹

اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌

گ‍وردی‍س‌، ل‍ی‍ون‌

اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌

WA,۱۰۵,گ۷۶۵فلا,۱۳۹۳

 

۲۰

اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌

ح‍ات‍م‍ی‌پ‍ور، خ‍دی‍ج‍ه‌

اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌,پ‍رس‍ت‍اران‌

WA,۱۰۵,ح۱۱۹فلا,۱۳۹۵

 

۲۱

ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌

ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‍ی‍س‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌,م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌,م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ پ‍س‌ از ع‍م‍ل‌ ج‍راح‍ی‌

WY,۱۶۲,.ه۹۸۲فلا,۱۳۹۳

 

۲۲

اح‍ی‍اء ق‍ل‍ب‍ی‌ - ری‍وی‌ (CPR) در اطف‍ال‌

ب‍اغ‍چ‍ق‍ی‌، ن‍ی‍ره‌

ب‍اززن‍ده‌ س‍ازی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌

WS,۱۰۰,ب۲۲۹فلا,۱۳۸۷

 

۲۳

اح‍ی‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ ری‍وی‌ ک‍ودک‍ان‌

ب‍اغ‍چ‍ق‍ی‌، ن‍ی‍ره‌

ب‍اززن‍ده‌س‍ازی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌

WS,۱۰۰,ب۲۲۹فلا,۱۳۹۱

 

۲۴

اخ‍ت‍ص‍ارات‌ رای‍ج‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌

ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍د

واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - اخ‍ت‍ص‍ارات‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

م WY,۱۳,ع۲۹۸فلا,۱۳۹۶

 

۲۵

اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ح‍رف‍ه‌ای‌

درب‍ان‌، ف‍اطم‍ه‌

اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۸۵,د۴۲۴فلا,۱۳۹۶

 

۲۶

اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و ارت‍ب‍اط ح‍رف‍ه‌ای‌

ب‍اق‍ری‌، ای‍م‍ان‍ه‌

اخ‍لاق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۸۵,ب۲۴۱فلا,۱۳۹۴

 

۲۷

ادرار و دی‍گ‍ر م‍ای‍ع‍ات‌ ب‍دن‌

 

ادرار - آزم‍ای‍ش‌ ادرار,ف‍ن‍ون‌ و روش‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌

QY,۱۸۵,فلا۳۳۱,۱۳۹۵

 

۲۸

ارت‍وپ‍دی‌

ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ش‍ول‍ت‍ی‍س‌

ارت‍وپ‍دی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌,دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌

WY,۱۵۷،/۶,ب۴۹۷فلا,۱۳۹۰

 

۲۹

ارت‍وپ‍دی‌: ع‍م‍ل‍ک‍رد دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌

ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‍ی‍س‌

ارت‍وپ‍دی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌,دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ - اس‍ت‍خ‍وان‍ی‌

WY,۱۵۷،/۶,.ه۹۸۲فلا,۱۳۹۳

 

۳۰

اص‍طلاح‍ات‌ رای‍ج‌ در م‍ام‍ای‍ی‌

پ‍روان‍ه‌وار، س‍ی‍م‍ی‍ن‌

م‍ام‍ای‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌

م WQ,۱۳,پ۳۸۱فلا,۱۳۹۲

 

۳۱

اص‍طلاح‍ات‌ رای‍ج‌ و ک‍ارب‍ردی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌

ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍د

اص‍طلاح‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

م WY,۱۵,ع۲۹۸ فلا,۱۳۸۹

 

۳۲

اص‍ول‌ اس‍ت‍ری‍ل‍ی‍زاس‍ی‍ون‌ و ض‍دع‍ف‍ون‍ی‌

س‍ادات‍ی‌، ل‍ی‍لا

ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌,ان‍ت‍ش‍ار ع‍ف‍ون‍ت‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌,س‍ت‍رون‌ س‍ازی‌

WX,۲۰۰,س۱۳۹۳فلا,۱۳۹۱

 

۳۳

اص‍ول‌ اک‍س‍ی‍ژن‌ درم‍ان‍ی‌

ک‍ه‍ن‍گ‍ی‌، ل‍ی‍لا

اک‍س‍ی‍ژن‌درم‍ان‍ی‌

WF,۱۴۵,ک۸۹۳فلا,۱۳۹۱

 

۳۴

اص‍ول‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ل‍ن‍ی‍ن‍ج‍ر

 

ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌,س‍وخ‍ت‌ و س‍از

QU,۴,فلا۵۷۸,۱۳۸۸

 

۳۵

اص‍ول‌ پ‍ای‍ه‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

 

پ‍ژوه‍ش‌,پ‍زش‍ک‍ی‌

W,۲۰،/۵,فلا۵۷۸,۱۳۸۱

 

۳۶

اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ی‍ل‍ور

ل‍ی‍ن‌، پ‍ام‍لاب‍ارب‍ارا

پ‍رس‍ت‍اری‌,ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۰۰,ل۹۴۵فلا,۱۳۹۴

 

۳۷

اص‍ول‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ ت‍س‍ک‍ی‍ن‍ی‌

 

م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌,م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ ت‍س‍ک‍ی‍ن‍ی‌,ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۵۰,فلا۵۷۸,۱۳۹۶

 

۳۸

اص‍ول‌ ت‍ری‍اژ در ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍ری‍اژ ب‍ه‌ س‍ب‍ک‌ START

 

ک‍م‍ک‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌,ت‍ری‍اژ,پ‍رس‍ت‍اری‌ ف‍وری‍ت‍ی‌,ب‍لاه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌

WA,۲۹۲,فلا۵۷۸,۱۳۹۱

 

۳۹

اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍راوس‌

 

رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌,ت‍غ‍ذی‍ه‌,م‍وادغ‍ذای‍ی‌

QU,۱۴۵,فلا۵۷۸,۱۳۸۹

 

۴۰

اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ک‍راوس‌۲۰۱۲

 

ت‍غ‍ذی‍ه‌,رژی‍م‌درم‍ان‍ی‌

QU,۱۴۵,فلا۵۷۸,۱۳۹۱

 

۴۱

اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌ ک‍راوس‌۲۰۱۷

 

ت‍غ‍ذی‍ه‌,ارزی‍اب‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌

QU,۱۴۵,فلا۵۷۸۳,۱۳۹۶

 

۴۲

اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و رژی‍م‌درم‍ان‍ی‌ ک‍راوس‌۲۰۱۷

 

ت‍غ‍ذی‍ه‌,رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌

QU,۱۴۵,فلا۵۷۸,۱۳۹۶

 

۴۳

اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و ورزش‌

رم‍ض‍ان‍پ‍ور، م‍ح‍م‍درض‍ا

ورزش‌,ت‍غ‍ذی‍ه‌

QT,۲۶۰,ر۷۱۴فلا,۱۳۸۱

 

۴۴

اص‍ول‌ خ‍دم‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

رخ‍ش‍ان‍ی‌ن‍ژاد، م‍ال‍ک‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - س‍ازم‍ان‌ وم‍دی‍ری‍ت‌,م‍دی‍ران‌ پ‍رس‍ت‍ار

WY,۱۰۵,ر۳۴۴فلا,۱۳۹۳

 

۴۵

اص‍ول‌ طراح‍ی‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ در م‍طال‍ع‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

 

پ‍زش‍ک‍ی‌,پ‍ژوه‍ش‌

W,۲۰،/۵,فلا۵۷۷,۱۳۸۱

 

۴۶

اص‍ول‌ طراح‍ی‌ ک‍ارآزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

 

پ‍ژوه‍ش‌,پ‍زش‍ک‍ی‌

W,۲۰،/۵,فلا۵۷۸,۱۳۸۴

 

۴۷

اص‍ول‌ ک‍ارب‍ردی‌ ح‍م‍ل‌، ان‍ت‍ق‍ال‌ و ج‍اب‍ج‍ای‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ و م‍ص‍دوم‍ی‍ن‌

ع‍ج‍م‌زی‍ب‍د، ح‍س‍ی‍ن‌

ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌,ک‍م‍ک‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌

WB,۱۰۵,ع۴۵۷فلا,۱۳۹۲

 

۴۸

اص‍ول‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ده‍ق‍ان‌ن‍ی‍ری‌، ن‍اه‍ی‍د

پ‍رس‍ت‍اری‌ - س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌,م‍دی‍ران‌ پ‍رس‍ت‍ار

WY,۱۰۵,د۸۵۷فلا,۱۳۸۸

 

۴۹

اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از زخ‍م‌

ح‍ک‍م‍ت‌پ‍و، داوود

ال‍ت‍ی‍ام‌ زخ‍م‌,زخ‍م‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ه‍ا

WO,۱۸۵,ح۷۱۷فلا,۱۳۷۹

 

۵۰

اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ وی‍ژه‌ در CCU [س‍ی‌. س‍ی‌. ی‍و] ICU [آی‌. س‍ی‌. ی‍و] دی‍ال‍ی‍ز

ن‍ی‍ک‌روان‌م‍ف‍رد، م‍لاح‍ت‌

ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر,ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌,دی‍ال‍ی‍ز

WG,۲۷،/۱,ن۹۴۵فلا,۱۳۸۵

 

۵۱

اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

پ‍ات‍ر، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍اآن‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۰۰,پ۱۲۳فلا,۱۳۸۶

 

۵۲

اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

روزب‍ه‍ان‌، ب‍اب‍ک‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۰۰,ر۷۹۸فلا,۱۳۸۹

 

۵۳

اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

روزب‍ه‍ان‌، ب‍اب‍ک‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۰۰,ر۷۹۸فلا,۱۳۹۴

 

۵۴

اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ پ‍وت‍ر و پ‍ری‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۰۰,فلا۵۷۸,۱۳۹۲

 

۵۵

اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ف‍رد اس‍ک‍راب‌

س‍ادات‍ی‌، ل‍ی‍لا

ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌,وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ج‍راح‍ی‌

WX,۲۰۰,س۱۳۹ فلا,۱۳۹۱

 

۵۶

اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ ع‍م‍ل‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

روزب‍ه‍ان‌، ب‍اب‍ک‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۰۰,ر۷۹۸فلا,۱۳۹۳

 

۵۷

اص‍ول‌ و م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

 

ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌,پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۰۰,فلا۵۷۸,۱۳۹۰

 

۵۸

اص‍ول‌ و م‍ه‍ار ت‌ ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍ای‍ل‍ور۲۰۱۵

ت‍ی‍ل‍ور، ک‍ارول‌

پ‍رس‍ت‍اری‌,ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۰۰,ت۹۶۵فلا,۱۳۹۴

 

۵۹

اطلاع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ داروه‍ای‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ (روش‍ن‌ دارو)

 

داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌,داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ - ای‍ران‌,ف‍ارم‍اک‍وپ‍ه‌,گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌

QV,۷۳۸,فلا۵۸۴,۱۳۹۴

 

۶۰

اطل‍س‌ ECG ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌

ل‍وت‍را، آت‍ول‌

ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌

WG,۱۴۰,ل۷۱۶فلا,۱۳۹۰

 

۶۱

اطل‍س‌ ان‍گ‍ل‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

ق‍ل‍ع‍ه‌ن‍وی‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌

ان‍گ‍ل‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا

م QX,۱۷,ق۷۳۱فلا,۱۳۹۴

 

۶۲

اطل‍س‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ آن‍ات‍وم‍ی‌ ان‍س‍ان‌

داوب‍ر، ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌

ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا

م QS,۱۷,د۲۸۹فلا,۱۳۹۰

 

۶۳

اطل‍س‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ آن‍ات‍وم‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ م‍ور

گ‍ول‍د، داگ‍لاس‌ ج‌

ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا

م QS,۱۷,گ۸۱۴فلا,۱۳۹۴

 

۶۴

اطل‍س‌ ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

س‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا

ح‍ش‍ره‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا

م QX,۱۷,س۷۱۵فلا,۱۳۸۱

 

۶۵

اطل‍س‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‍ول‍وژی‌

گ‍ودرزی‌، م‍ه‍دی‌

م‍ی‍ک‍رب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا,ب‍اک‍ت‍ری‌ه‍ا - اطل‍س‌ه‍ا

م QW,۱۷,گ۷۳۸فلا,۱۳۹۲

 

۶۶

ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌

س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر

ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ دی‍ن‍ی‌,ال‍ه‍ی‍ات‌,اس‍لام‌ -- ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌

 

م BP,۷،/۷,س۲۷۴فلا,۱۳۹۲

۶۷

ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

 

ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا,خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌

WY,۲۶،/۵,فلا۸۸۸,۱۳۹۵

 

۶۸

ان‍گ‍ل‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

م‍ارک‍ل‌، ادوارد

ان‍گ‍ل‌ش‍ن‍اس‍ی‌,ت‍ک‌ی‍اخ‍ت‍ه‌ه‍ا

QX,۴,م۱۲۹فلا,۱۳۸۰

 

۶۹

ان‍گ‍ل‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌، م‍ام‍ای‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌

اس‍لام‍ی‌ راد، زه‍را

ان‍گ‍ل‌ش‍ن‍اس‍ی‌,ت‍ک‌ی‍اخ‍ت‍ه‌ه‍ا

QX,۴,فلا۵۲۸فلا,۱۳۹۲

 

۷۰

اورژان‍س‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍زرگ‍س‍الان‌

داون‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌

ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WB,۱۰۵,د۳۲۱فلا,۱۳۹۲

 

۷۱

ای‍م‍ن‍ی‌، ای‍دز، آل‍رژی‌، روم‍ات‍ول‍وژی‌

ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ش‍ول‍ت‍ی‍س‌

س‍ن‍درم‌ ک‍اه‍ش‌ ای‍م‍ن‍ی‌ اک‍ت‍س‍اب‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌,ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ روم‍ات‍ی‍س‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۵۳،/۵,ب۴۹۷فلا,۱۳۸۹

 

۷۲

ای‍م‍ن‍ی‌، ای‍دز، آل‍رژی‌، روم‍ات‍ول‍وژی‌

ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‍ی‍س‌

ج‍راح‍ی‌ -- پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍راق‍ب‍ت‌,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌ -- پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍راق‍ب‍ت‌,ای‍دز -- ب‍ی‍م‍اران‌ -- پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍راق‍ب‍ت‌

WY,۱۵۳،/۵,.ه۹۸۲فلا,۱۳۹۳

 

۷۳

ای‍م‍ون‍ول‍وژی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌

زن‍د، ب‍ه‍اره‌

آل‍رژی‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌,پ‍رس‍ت‍اری‌

QW,۵۰۴,ز۵۸فلا,۱۳۹۴

 

۷۴

ای‍م‍ون‍ول‍وژی‌ روی‍ت‌۲۰۱۳

 

آل‍رژی‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌

QW,۵۰۴,فلا۹۹۲۳,۱۳۹۲

 

۷۵

ب‍ارداری‌ و زای‍م‍ان‌ وی‍ل‍ی‍ام‍ز

 

م‍ام‍ای‍ی‌,آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ و زای‍م‍ان‌

WQ,۱۰۰,ب۱۶۹,۱۳۹۳

 

۷۶

ب‍ان‍ک‌ س‍والات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‌ روش‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ک‌

غ‍ف‍اری‌، ف‍اطم‍ه‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌

WY,۱۸،/۲,غ۴۴ب,۱۳۹۰

 

۷۷

ب‍ان‍ک‌ س‍والات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍لام‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

آل‍وس‍ت‍ان‍ی‌، س‍وداب‍ه‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌

WY,۱۸،/۲,آ۷۶۷ب,۱۳۹۵

 

۷۸

ب‍ان‍ک‌ س‍والات‌ داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌

اخ‍ل‍ی‌، ع‍طی‍ه‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌

WY,۱۸،/۲,فلا۳۱۶ب,۱۳۹۶

 

۷۹

ب‍خ‍ش‌ه‍ای‌ پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌

ع‍ن‍ب‍ری‌، زه‍ره‌

ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ه‍ا

WX,۱۰۰,ع۹۵۲ب,۱۳۸۶

 

۸۰

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌

ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ف‍اطم‍ه‌

پ‍رس‍ت‍اری‌,م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌,ش‍رح‌ ح‍ال‌گ‍ی‍ری‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

WY,۱۰۰,ذ۶۱ب,۱۳۹۵

 

۸۱

ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و اورژان‍س‍ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌

ن‍ص‍ی‍ری‌، ن‍ادر

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌,چ‍ش‍م‌ پ‍زش‍ک‍ی‌,ف‍وری‍ت‍ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

WW,۱۴۰,ن۴۷۲ب,۱۳۹۱

 

۸۲

ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ و س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌

ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‍ی‍س‌

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍وس‍ت‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌,س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۵۴،/۵,.ه۹۸۲ب,۱۳۹۳

 

۸۳

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌

ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‍ی‍س‌

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۵۸,.ه۹۸۲ب,۱۳۹۳

 

۸۴

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌: ع‍م‍ل‍ک‍رد ه‍م‍ات‍ول‍وژی‍ک‌

ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‍ی‍س‌

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۵۲،/۵,.ه۹۸۲۳ب,۱۳۹۳

 

۸۵

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌ زن‍ان‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌

 

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍اس‍ل‍ی‌ زن‍ان‌

WP,۱۴۰,ب۹۶۹,۱۳۸۰

 

۸۶

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ در ک‍ودک‍ان‌

ی‍وس‍ف‍ی‌، پ‍ارس‍ا

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌

WS,۳۲۰,ی۸۵ب,۱۳۹۰

 

۸۷

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌

ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‍ی‍س‌

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۵۲،/۵,.ه۹۸۲ب,۱۳۹۳

 

۸۸

ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍ج‍اری‌ ادراری‌

ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‍ی‍س‌

ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ادراری‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۶۴,.ه۹۸۲ب,۱۳۹۳

 

۸۹

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز و اع‍ص‍اب‌

ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‍ی‍س‌

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ اع‍ص‍اب‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۶۰،/۵,.ه۹۸۲ب,۱۳۹۳

 

۹۰

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ن‍وزادان‌ ن‍ل‍س‍ون‌۲۰۱۶

 

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ن‍وزادان‌,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ن‍وزادان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌,پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌

WS,۴۲۰,ب۹۶۹,۱۳۹۵

 

۹۱

ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ - دی‍وی‍دس‍ون‌۲۰۱۷

 

ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌,ف‍ن‍ون‌ و روش‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌

QU,۲۵,ب۹۸۷۳,۱۳۹۶

 

۹۲

ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌، رض‍ا

ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌,ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌

م QU,۴,م۳۵۲ب,۱۳۸۹

 

۹۳

ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌

خ‍وش‍دل‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌,ف‍ن‍ون‌ و روش‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌

QU,۲۵,خ۸۶۴ب,۱۳۹۶

 

۹۴

ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌

ش‍ه‍ب‍ازی‌، پ‍روی‍ز

زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌

QU,۴,ش۷۶۶ب,۱۳۶۷

 

۹۵

پ‍رس‍ت‍ار ک‍ودک‌ خ‍ود ب‍اش‍ی‍م‌

خ‍ورس‍ن‍دی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌,م‍راق‍ب‍ت‌ از ن‍وزاد

WS,۱۱۳,خ۸۳۵پ,۱۳۸۹

 

۹۶

پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

س‍ق‍راطی‌، وح‍ی‍د

پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌,پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌

WY,۱۰۶,س۵۹۵پ,۱۳۹۳

 

۹۷

پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ (۳،۲،۱) لان‍ک‍س‍ت‍ر

اس‍ت‍ن‍ه‍وپ‌، م‍ارش‍ا

پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

م WY,۱۰۶,فلا۴۸۷پ,۱۳۸۷

 

۹۸

پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌

ب‍وئ‍ر، ب‍ارب‍ارا

روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌,روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌ ، پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌

WY,۱۶۰,ب۷۹۵پ,۱۳۸۷

 

۹۹

پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌

ص‍ادق‍ی‌، زه‍را

روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌,روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌

WY,۱۶۰,ص۱۹۶پ,۱۳۹۶

 

۱۰۰

پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ح‍ران‌ و ف‍وری‍ت‍ه‍ا

ع‍ل‍ی‍زاده‌، زی‍ن‍ب‌

ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌,ک‍م‍ک‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌

WB,۱۰۵,ع۵۶۸پ,۱۳۹۴

 

۱۰۱

پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ ق‍ل‍ب‍ی‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر دی‍س‌ری‍ت‍م‍ی‌ه‍ا

ح‍ی‍دری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر,پ‍رس‍ت‍اری‌

WG,۲۷،/۱,ح۹۴۹پ,۱۳۹۰

 

۱۰۲

پ‍رس‍ت‍اری‌ در ص‍دم‍ات‌ س‍ر

خ‍ادم‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌

آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ م‍غ‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌,آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ س‍ر - پ‍رس‍ت‍اری‌

WL,۳۴۵,خ۱۳۹پ,۱۳۸۵

 

۱۰۳

پ‍رس‍ت‍اری‌ س‍لام‍ت‌ (ج‍ام‍ع‍ه‌/ ف‍رد و خ‍ان‍واده‌/ م‍ح‍ی‍ط)

ص‍ح‍ب‍ای‍ی‌، ف‍ائ‍زه‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ خ‍ان‍واده‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌

WY,۱۰۶,ص۴۳۳پ,۱۳۹۵

 

۱۰۴

پ‍رس‍ت‍اری‌ ق‍ل‍ب‌

م‍وم‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۵۲، /۵,م۸۵۲پ,۱۳۸۷

 

۱۰۵

پ‍رس‍ت‍اری‌ ن‍ظری‌: رش‍د و ت‍وس‍ع‍ه‌

م‍ل‍ی‍س‌، اف‍اف‌اب‍راه‍ی‍م‌

پ‍رس‍ت‍اری‌,ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۰۰,م۷۶۷پ,۱۳۸۸

 

۱۰۶

پ‍رس‍ت‍اری‌ وی‍ژه‌ CCU

 

ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر,پ‍رس‍ت‍اری‌

WG,۲۷،/۱,پ۳۴۵,۱۳۹۳

 

۱۰۷

پ‍رف‍ش‍اری‌ خ‍ون‌ (ف‍ش‍ار خ‍ون‌ ب‍الا)

ک‍ارت‍ر، م‍ی‍ش‍ل‌

اف‍زای‍ش‌ ف‍ش‍ار خ‍ون‌

WG,۳۴۰,ک۱۳۷پ,۱۳۸۰

 

۱۰۸

پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍م‌ خ‍ون‍ی‌ ف‍ق‍ر آه‍ن‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ " اص‍ول‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ "

 

ک‍م‌خ‍ون‍ی‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌

WH,۱۵۵,پ۹۵۱,۱۳۸۴

 

۱۰۹

ت‍ازه‌ه‍ای‌ ف‍ی‍زی‍وپ‍ات‍ول‍وژی‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د

رض‍وان‍ف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ت‍ی‍روئ‍ی‍د,آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌

WK,۲۰۰,ر۵۸۶ت,۱۳۹۳

 

۱۱۰

ت‍داخ‍لات‌ داروی‍ی‌ خ‍طرن‍اک‌

 

اث‍ر م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ داروه‍ا

QV,۳۸,ت۳۹۶,۱۳۸۹

 

۱۱۱

ت‍ش‍ری‍ح‌ ع‍م‍وم‍ی‌

 

ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌

QS,۴,ت۵۸۲,۱۳۸۶

 

۱۱۲

ت‍ش‍ری‍ح‌ ع‍م‍وم‍ی‌

 

ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌

QS,۴,ت۵۸۲,۱۳۹۰

 

۱۱۳

ت‍غ‍ذی‍ه‌ در ب‍ارداری‌

ن‍خ‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا

ت‍غ‍ذی‍ه‌ - در ب‍اداری‌

WQ,۱۷۵,ن۶۱۳ت,۱۳۸۹

 

۱۱۴

ت‍غ‍ذی‍ه‌ و ت‍غ‍ذی‍ه‌ درم‍ان‍ی‌

ت‍ذک‍ری‌، زه‍را

ت‍غ‍ذی‍ه‌,رژی‍م‌ درم‍ان‍ی‌

QU,۱۴۵,ت۴۱۹ت,۱۳۹۱

 

۱۱۵

ت‍غ‍ذی‍ه‌ و ت‍غ‍ذی‍ه‌درم‍ان‍ی‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌

 

ت‍غ‍ذی‍ه‌,رژی‍م‌درم‍ان‍ی‌

QU,۱۴۵,ت۶۱۶۳,۱۳۹۴

 

۱۱۶

ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍ص‍اوی‍ر رادی‍وگ‍راف‍ی‌ ری‍ه‌

ش‍ری‍ف‌پ‍ور، ع‍ل‍ی‌

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ری‍ه‌ - پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌,پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ ق‍ف‍س‍ه‌ س‍ی‍ن‍ه‌

WF,۹۷۵,ش۴۵۳ت,۱۳۹۲

 

۱۱۷

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍راح‍ی‌ ENT ، ف‍ک‌ و ص‍ورت‌

س‍ادات‍ی‌، ل‍ی‍لا

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌,ف‍ک‌ -- ج‍راح‍ی‌,ص‍ورت‌ -- ج‍راح‍ی‌

م WV,۱۴۰,س۱۳۹ت,۱۳۹۰

 

۱۱۸

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍راح‍ی‌ ارت‍وپ‍دی‌

س‍ادات‍ی‌، ل‍ی‍لا

ارت‍وپ‍دی‌,ج‍راح‍ی‌

WE,۱۶۸,س۱۳۹ت,۱۳۹۳

 

۱۱۹

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍راح‍ی‌ ارول‍وژی‌

س‍ادات‍ی‌، ل‍ی‍لا

اورول‍وژی‌,ج‍راح‍ی‌

WJ,۱۰۰,س۱۳۹ت,۱۳۹۰

 

۱۲۰

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍راح‍ی‌ چ‍ش‍م‌

س‍ادات‍ی‌، ل‍ی‍لا

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ - ج‍راح‍ی‌,روش‌ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ در چ‍ش‍م‌پ‍زش‍ک‍ی‌

م WW,۱۶۸,س۱۳۹ت,۱۳۹۱

 

۱۲۱

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍راح‍ی‌ ک‍ب‍د،غ‍دد و پ‍س‍ت‍ان‌

 

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د - ج‍راح‍ی‌,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ری‍ز,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ پ‍س‍ت‍ان‌,ج‍راح‍ی‌

WI,۷۷۰,ت۶۷۷,۱۳۹۶

 

۱۲۲

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍راح‍ی‌ گ‍وارش‌ و غ‍دد

س‍ادات‍ی‌، ل‍ی‍لا

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - ج‍راح‍ی‌,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ری‍ز

WI,۹۰۰,س۱۳۹ت,۱۳۹۳

 

۱۲۳

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍راح‍ی‌ م‍غ‍ز و اع‍ص‍اب‌

راث‌راک‌، ج‍ی‍ن‌

ج‍راح‍ی‌ اع‍ص‍اب‌,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ اع‍ص‍اب‌

WL,۳۶۸,ر۱۲۹ت,۱۳۹۴

 

۱۲۴

ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ آت‍ل‌گ‍ی‍ری‌

ذاک‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

اس‍پ‍ل‍ی‍ن‍ت‌ه‍ا,زخ‍م‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ه‍ا

WE,۲۶,ذ۱۸ت,۱۳۹۳

 

۱۲۵

ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ ب‍ی‌ح‍رک‍ت‌س‍ازی‌ در ارت‍وپ‍دی‌ س‍رپ‍ای‍ی‌ و ب‍س‍ت‍ری‌

طال‍ب‍ی‌، م‍ه‍دی‌

ارت‍وپ‍دی‌,ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌

WE,۱۶۸,ط۱۹۱ت,۱۳۹۴

 

۱۲۶

ت‍ن‍دآم‍وز ع‍م‍ل‍ی‌ اس‍ی‍د و ب‍از

اع‍ت‍ض‍ادی‌، ف‍ره‍اد

اخ‍ت‍لال‌ اس‍ی‍د و ب‍از

WD,۲۲۰,فلا۵۹۶ت,۱۳۸۹

 

۱۲۷

ت‍ن‍ف‍س‌

ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ش‍ول‍ت‍ی‍س‌

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۶۳,ب۴۹۷ت,۱۳۸۹

 

۱۲۸

ت‍ن‍ف‍س‌ و ت‍ب‍ادلات‌ گ‍ازی‌

ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‍ی‍س‌

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۶۳,.ه۹۸۲ت,۱۳۹۳

 

۱۲۹

ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ و درم‍ان‌ ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا

ق‍طب‍ی‌، ن‍س‍ت‍رن‌

ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌,ت‍وان‌ب‍خ‍ش‍ی‌

WE,۱۸۰,ق۶۹۵ت,۱۳۸۹

 

۱۳۰

چ‍ش‍م‌ و گ‍وش‌

ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ش‍ول‍ت‍ی‍س‌

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ گ‍وش‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۵۸,ب۴۹۷چ,۱۳۸۹

 

۱۳۱

چ‍ک‍ی‍ده‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌

ه‍ال‌، ج‍ان‌ ادوارد

ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌

QT,۱۰۴,.ه۳۲۸۳چ,۱۳۹۲

 

۱۳۲

چ‍گ‍ون‍ه‌ گ‍زارش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ن‍وی‍س‍ی‍م‌

پ‍وراب‍راه‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د

پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۰۰,پ۵۷۵چ,۱۳۹۲

 

۱۳۳

خ‍لاص‍ه‌ و آزم‍ون‍ه‍ای‌ ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ ک‍ات‍زون‍گ‌ و ت‍رور

 

داروش‍ن‍اس‍ی‌,داروش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌

QV,۴,خ۶۶۱,۱۳۹۲

 

۱۳۴

خ‍لاص‍ه‌ و آزم‍ون‌ه‍ای‌ ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ ک‍ات‍زون‍گ‌ و ت‍رور۲۰۱۵

ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌

داروش‍ن‍اس‍ی‌,داروش‍ن‍اس‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌

QV,۴,ک۱۲۳خ,۱۳۹۴

 

۱۳۵

خ‍وان‍دن‌ ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍رام‌ ف‍ق‍ط در ۲ س‍اع‍ت‌

ت‍ال‍ر، م‍ال‍ک‍وم‌

ال‍ک‍ت‍روک‍اردی‍وگ‍راف‍ی‌

WG,۱۴۰,ت۲۴۵خ,۱۳۸۵

 

۱۳۶

خ‍ون‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، ان‍ع‍ق‍اد و طب‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌

 

خ‍ون‌ش‍ن‍اس‍ی‌,ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌,ان‍ع‍ق‍اد خ‍ون‌,ف‍ن‍ون‌ و روش‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌

WH,۱۰۰,خ۹۲۴,۱۳۹۱

 

۱۳۷

خ‍ون‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌

 

خ‍ون‌ش‍ن‍اس‍ی‌,ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌

WH,۱۰۰,خ۹۲۴,۱۳۹۲

 

۱۳۸

دارودرم‍ان‍ی‌ در اورژان‍س‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌

 

داروه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌,ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌

QV,۱۵۰,د۱۸۵,۱۳۸۷

 

۱۳۹

داروش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌

رح‍م‍ان‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور

داروش‍ن‍اس‍ی‌,داروس‍ازی‌

QV,۴,ر۳۹۵د,۱۳۹۳

 

۱۴۰

داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ ای‍ران‌

ح‍ی‍دری‌، ب‍ه‍روز

داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ - ای‍ران‌

QV,۷۳۸،.JI7,ح۹۴۹د,۱۳۹۵

 

۱۴۱

داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ ای‍ران‌ ب‍ا اق‍دام‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

رس‍ول‍ی‌، م‍رج‍ان‌

داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ - ای‍ران‌

QV,۷۳۸،JI7/,ر۵۲۳د,۱۳۸۹

 

۱۴۲

دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ و اس‍ی‍د و ب‍از

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ف‍خ‍ار، ح‍م‍ی‍درض‍ا

ع‍دم‌ ت‍ع‍ادل‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌,اخ‍ت‍لال‌ اس‍ی‍د و ب‍از

WD,۲۲۰,فلا۱۳۶د,۱۳۸۶

 

۱۴۳

درد، ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌، ش‍وک‌، س‍رطان‌ و م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍ای‍ان‌ ع‍م‍ر

ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‍ی‍س‌

درد - پ‍رس‍ت‍اری‌,اخ‍ت‍لال‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌,ش‍وک‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌,س‍رطان‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۶۰،/۵,.ه۹۸۲د,۱۳۹۳

 

۱۴۴

درس‍ن‍ام‍ه‌ اح‍ی‍اء ن‍وزاد

 

ب‍اززن‍ده‌س‍ازی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌,م‍راق‍ب‍ت‌ از ن‍وزاد

WS,۱۰۰,د۴۵۴,۱۳۸۸

 

۱۴۵

درس‍ن‍ام‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ (۳ ،۲،۱)

ای‍ل‍درآب‍ادی‌، اس‍ح‍ق‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌

WY,۱۰۶,فلا۹۸۳د,۱۳۹۰

 

۱۴۶

درس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌,پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌

WY,۱۰۰,د۴۵۴,۱۳۹۵

 

۱۴۷

درس‍ن‍ام‍ه‌ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌ ون‍گ‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌

WY,۱۵۹,د۴۵۴,۱۳۹۴

 

۱۴۸

درم‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ دچ‍ار اخ‍ت‍لال‌ م‍زم‍ن‌ (روش‌ م‍ع‍م‍ول‌)

 

م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ س‍رپ‍ای‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌,ب‍ی‍م‍اری‌ م‍زم‍ن‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌

WS,۲۰۰,د۴۶۸,۱۳۸۱

 

۱۴۹

دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ داروش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‍س‍ت‌ ج‍راح‍ی‌

ف‍ی‍ک‍س‌، ج‍ف‌

داروش‍ن‍اس‍ی‌,ت‍ک‍ن‍ی‍س‍ی‍ن‌ه‍ای‌ ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌

QV,۴,ف۹۷۹د,۱۳۹۱

 

۱۵۰

دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ و روش‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ در: م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

ف‍لاح‌ت‍ف‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د

--وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌,م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌

WX,۱۴۷,ف۸۲۸د,۱۳۹۰

 

۱۵۱

دس‍ت‍ور ک‍ار آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ م‍ی‍ک‍روب‌ش‍ن‍اس‍ی‌

ب‍رات‍ی‌، ب‍اب‍ک‌

م‍ی‍ک‍رب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌,ف‍ن‍ون‌ و روش‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌

QW,۲۵,ب۳۶۲د,۱۳۹۰

 

۱۵۲

راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍رال‍ی‌ اورژان‍س‌

ی‍زدی‌م‍ق‍دم‌، ح‍م‍ی‍ده‌

ف‍وری‍ت‍ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌,خ‍دم‍ات‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌,داروه‍ا

WB,۱۰۵,ی۵۲ر,۱۳۹۴

 

۱۵۳

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ CPR

رض‍اپ‍ور، ف‍ی‍روزه‌

ب‍اززن‍ده‌س‍ازی‌,ای‍س‍ت‌ ق‍ل‍ب‍ی‌

WG,۲۰۵,ر۵۶۱ر,۱۳۹۰

 

۱۵۴

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍رم‍ی‍ن‍ول‍وژی‌ ک‍وه‍ن‌۲۰۱۷

ک‍وه‍ن‌، ب‍ارب‍اراج‍ن‍س‍ن‌

اص‍طلاح‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

م W,۱۵,ک۸۶۵ر,۱۳۹۵

 

۱۵۵

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ و ک‍ارب‍ردی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ داروی‍ی‌

ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا

داروس‍ازی‌

QV,۷۰۴,ک۸۶۳ر,۱۳۸۸

 

۱۵۶

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ک‍ارب‍رد داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ ای‍ران‌

خ‍دام‌، رام‍ی‍ن‌

داروه‍ای‌ ژن‍ری‍ک‌ - ای‍ران‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا

م QV,۷۳۸،JI7/,خ۳۷۷ر,۱۳۸۶

 

۱۵۷

راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ در م‍ورد ب‍ه‍داش‍ت‌ دس‍ت‌ در م‍راک‍ز درم‍ان‍ی‌

 

ب‍ه‍داش‍ت‌,دس‍ت‌

WA,۱۰۰,ر۲۹۸,۱۳۸۹

 

۱۵۸

راه‍ن‍م‍ای‌ س‍ری‍ع‌ آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ار

ن‍ص‍ی‍ری‌زاده‌، م‍ن‍ی‍ژه‌

آم‍وزش‌ ب‍ی‍م‍اران‌

W,۸۵,ن۴۷۵ر,۱۳۹۲

 

۱۵۹

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ و درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ن‍اخ‍ن‌

ک‍ی‍ان‍ی‌، اس‍دال‍ه‌

ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ن‍اخ‍ن‌

WR,۴۷۵,ک۹۳۳ر,۱۳۸۵

 

۱۶۰

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ داروه‍ای‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌

رض‍ای‍ی‌، م‍ه‍دی‌

داروه‍ای‌ ب‍ی‍ه‍وش‍ی‌

QV,۸۱,ر۵۷۴ر,۱۳۹۵

 

۱۶۱

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ام‍ل‌ ک‍ارآم‍وزی‌

ن‍ص‍ی‍ری‌زاده‌، م‍ن‍ی‍ژه‌

آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌,ک‍ارآم‍وزی‌ ض‍م‍ن‌ خ‍دم‍ت‌,پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۸,ن۴۷۵ر,۱۳۹۵

 

۱۶۲

راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ردار در ان‍س‍ان‌

 

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌

WC,۱۰۰,ر۲۹۸,۱۳۸۹

 

۱۶۳

راه‍ن‍م‍ای‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از زخ‍م‌

ک‍ی‍ن‌، ج‍وان‍ا

ال‍ت‍ی‍ام‌ زخ‍م‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا,زخ‍م‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ه‍ا - راه‍ن‍م‍اه‍ا

م WO,۱۸۵,ک۹۷۴ر,۱۳۸۹

 

۱۶۴

راه‍ن‍م‍ای‌ م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و گ‍رف‍ت‍ن‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ ب‍ارب‍ارا ب‍ی‍ت‍ز

ب‍ی‍ک‍ل‍ی‌، ل‍ی‍ن‌

م‍ع‍ای‍ن‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌,ش‍رح‌ ح‍ال‌گ‍ی‍ری‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

WB,۲۰۵,ب۹۵۴ر,۱۳۹۵

 

۱۶۵

راه‌ ه‍وای‍ی‌ و ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ف‍خ‍ار، ح‍م‍ی‍درض‍ا

ت‍ن‍ف‍س‌م‍ص‍ن‍وع‍ی‌

WF,۷۶۸,فلا۱۳۸ر,۱۳۸۸

 

۱۶۶

روان‌پ‍رس‍ت‍اری‌

ح‍ج‍ت‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌,روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌

WY,۱۶۰,ح۳۵۶ر,۱۳۹۴

 

۱۶۷

روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌ (۱): ه‍م‍راه‌ ب‍ا ن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ س‍والات‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د

اس‍دی‌ن‍وق‍اب‍ی‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌

روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌,روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌

WY,۱۶۰,فلا۵۱۱ر,۱۳۸۳

 

۱۶۸

روان‌پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‌ (۲)

ه‍ن‍رپ‍روران‌، ن‍ازن‍ی‍ن‌

روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌

WY,۱۶۰,.ه۷۲۶ر,۱۳۸۹

 

۱۶۹

روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ب‍رن‍ز، ن‍ان‍س‍ی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌,پ‍ژوه‍ش

WY,۲۰،/۵,ب۴۸۱ر,۱۳۸۸

 

۱۷۰

روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

ک‍وش‍ا، س‍ه‍ی‍لا

پ‍ژوه‍ش‌,پ‍زش‍ک‍ی‌

W,۲۰،/۵,ک۸۲۷ر,۱۳۹۴

 

۱۷۱

روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌

ع‍اب‍دس‍ع‍ی‍دی‌، ژی‍لا

پ‍ژوه‍ش‌,پ‍زش‍ک‍ی‌

W,۲۰،/۵,ع۱۱۵ر,۱۳۸۴

 

۱۷۲

روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌

ع‍اب‍دس‍ع‍ی‍دی‌، ژی‍لا

پ‍ژوه‍ش‌,پ‍زش‍ک‍ی‌

W,۲۰،/۵,ع۱۱۵ر,۱۳۹۵

 

۱۷۳

روش‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

ص‍لاح‌زه‍ی‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ه‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - روش‍ه‍ا,پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

WY,۱۵۰,ص۷۷۹ر,۱۳۸۴

 

۱۷۴

روش‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

م‍وس‍وی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ال‍س‍ادات‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ - روش‍ه‍ا,پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

WY,۱۵۰,م۸۴۲ر,۱۳۸۴

 

۱۷۵

روش‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌ ج‍س‍م‍ی‌

م‍وس‍وی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌ال‍س‍ادات‌

پ‍رس‍ت‍اری‌,پ‍رس‍ت‍اران‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌

WY,۱۵۰,م۸۴۲ر,۱۳۹۳

 

۱۷۶

س‍رطان‌ س‍ی‍ن‍ه‌ : راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

م‍طوری‌پ‍ور، پ‍گ‍اه‌

س‍رطان‌ پ‍س‍ت‍ان‌

WP,۸۷۰,م۶۳۴س,۱۳۹۳

 

۱۷۷

س‍ف‍ری‌ ب‍ه‌ دن‍ی‍ای‌ س‍رطان‌

رح‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

س‍رطان‌ه‍ا

QZ,۲۰۰,ر۴۲۴س,۱۳۹۲

 

۱۷۸

س‍ی‌.س‍ی‌.ی‍و. در دس‍ت‍ان‌ ت‍و

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، آرش‌

ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر

WG,۲۷،/۱,خ۷۲۱س,۱۳۹۳

 

۱۷۹

س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‌ س‍لام‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

ص‍ف‍دری‌، رض‍ا

ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌,م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌,ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ در پ‍زش‍ک‍ی‌

WA,۵۲۵,ص۶۹۴س,۱۳۹۲

 

۱۸۰

ش‍ک‍م‌ ح‍اد ج‍راح‍ی‌ و ت‍ظاه‍رات‌ آن‌ در ح‍ام‍ل‍گ‍ی‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌، ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی‌

ش‍ک‍م‌ ح‍اد - در ب‍ارداری‌,ش‍ک‍م‌ ح‍اد - ج‍راح‍ی‌

WI,۹۰۰,ع۸۵۶ش,۱۳۷۹

 

۱۸۱

ش‍م‍ی‍م‌ س‍ع‍ادت‌

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌

 

BP,۲۴۷،/۸,فلا۱۳۶ش,۱۳۸۲

۱۸۲

طراح‍ی‌ و آن‍ال‍ی‍ز در م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍ق‍ا

 

زی‍س‍ت‌ س‍ن‍ج‍ی‌

WA,۹۵۰,ط۴۸۸,۱۳۸۱

 

۱۸۳

ع‍ف‍ون‍ی‌، اورژان‍س‌ و ب‍لای‍ا

ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‍ی‍س‌

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ واگ‍ی‍ر - پ‍رس‍ت‍اری‌,ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۵۳,.ه۹۸۲ع,۱۳۹۳

 

۱۸۴

ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ ب‍رای‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌، م‍ام‍ای‍ی‌، ب‍ه‍داش‍ت‌، ات‍اق‌ ع‍م‍ل‌

س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌

پ‍رس‍ت‍اری‌,داروش‍ن‍اس‍ی‌

WY,۱۰۰,س۲۷۳ف,۱۳۸۹

 

۱۸۵

ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ پ‍ای‍ه‌ و ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ات‍زون‍گ‌۲۰۱۵

ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌

داروش‍ن‍اس‍ی‌

م QV,۴,ک۱۲۳ف,۱۳۹۴

 

۱۸۶

ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ پ‍ای‍ه‌ و ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ات‍زون‍گ‌

ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌

داروش‍ن‍اس‍ی‌

QV,۴,ک۱۲۳۱ف,۱۳۹۱

 

۱۸۷

ف‍ارم‍اک‍ول‍وژی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ خ‍ودک‍ار و ات‍اک‍وی‍ی‍ده‍ا

ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

داروه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ م‍رک‍زی‌

QV,۷۶،/۵,ج۴۶۲ف,۱۳۹۵

 

۱۸۸

ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌ در م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌

س‍ج‍ادی‌ه‍زاوه‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌

WY,۱۵۹,س۳۷۲ف,۱۳۸۶

 

۱۸۹

ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

م‍ق‍دس‍ی‌، ح‍م‍ی‍د

واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌

م W,۱۳,م۷۲۲ف,۱۳۷۵

 

۱۹۰

ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دورل‍ن‍د

دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ال‍گ‍زان‍درن‍ی‍وم‌

پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌

م W,۱۳,د۷۵۲ف,۱۳۹۲

 

۱۹۱

ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دورل‍ن‍د۲۰۱۳ : ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌

دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌، ۱۸۶۴ -۱۹۵۶ م‌

واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌

م W,۱۳,د۷۵۲۳ف,۱۳۹۲

 

۱۹۲

ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ Mosby ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,پ‍رس‍ت‍اری‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ - ف‍ارس‍ی‌

م WY,۱۳,ف ۶۶۱,۱۳۸۶

 

۱۹۳

ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ داروه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ (ای‍ران‌، ه‍ن‍دوچ‍ی‍ن‌، اروپ‍ا و آم‍ری‍ک‍ا)

اک‍ب‍رزاده‌پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌ال‍ه‌

گ‍ی‍اه‍ان‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌

QV,۷۶۶,فلا۸۴۶ف,۱۳۹۱

 

۱۹۴

ف‍ره‍ن‍گ‌ ص‍ب‍ا ف‍ارس‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ل‍غ‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ...

ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د

ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌,ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌

 

م PIR,۲۹۵۴,ب۸۶۶ف,۱۳۶۸

۱۹۵

ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ف‍ارس‍ی‌- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌- ف‍ارس‍ی‌

ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌

ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌

 

م PE,۱۶۴۵,ح۹۹۹۳ف,۱۳۸۸

۱۹۶

ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ک‍وچ‍ک‌

ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌

ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

 

م PE,۱۶۴۵,ح۹۹۹ف,۱۳۸۸

۱۹۷

ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ک‍وچ‍ک‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌

ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌

زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌

 

م PE,۱۶۴۵,ح۹۹۹۳ف,۱۳۸۱

۱۹۸

ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ک‍ی‍م‍ی‍ا ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

ام‍ام‍ی‌، ک‍ری‍م‌

ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌

 

م PE,۱۶۴۵,فلا۷۶۷ف,۱۳۸۵

۱۹۹

ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر ه‍زاره‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌ در ی‍ک‌ ج‍ل‍د

ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د

زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌

 

م PE,۱۶۴۵,ح۶۷۳ف,۱۳۹۱

۲۰۰

ف‍ش‍رده‌ی‌ آن‍ات‍وم‍ی‌ رادی‍ول‍وژی‍ک‌ ن‍ت‍ر

 

ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ - اطل‍س‌ه‍ا,ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌

م WN,۱۷,ف۷۴۱,۱۳۹۵

 

۲۰۱

ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

ب‍اب‍ای‍ی‌، پ‍روی‍ن‌

ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌

QT,۱۰۴,ب۱۱۸ف,۱۳۹۰

 

۲۰۲

ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ان‍ون‍گ‌

گ‍ان‍ون‍گ‌، وی‍ل‍ی‍ام‌

ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌

QT,۱۰۴,گ۱۹۷ف,۱۳۸۹

 

۲۰۳

ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌

گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور

ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌

QT,۱۰۴,گ۲۱۲ف,۱۳۸۹

 

۲۰۴

ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌/ ه‍ال‌۲۰۱۶

ه‍ال‌، ج‍ان‌ادوارد

ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌

OT,۱۰۴,.ه۳۲۸ف,۱۳۹۵

 

۲۰۵

ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ای‍ت‍ون‌ - ه‍ال‌

گ‍ای‍ت‍ون‌، آرت‍ور

ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌

QT,۱۰۴,گ۲۱۲فق,۱۳۸۵

 

۲۰۶

ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ ع‍م‍وم‍ی‌

 

ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌

QT,۱۰۴,ف۹۶۳۵,۱۳۸۸

 

۲۰۷

ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

ق‍رآن‌. ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌

ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

 

BP,۵۹،/۶۶,ق۴۹۳ق,۱۳۷۸

۲۰۸

ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

ق‍رآن‌. ف‍ارس‍ی‌- ع‍رب‍ی‌

ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

 

BP,۵۹،/۶۶,ق۴۹۳ق,۱۳۸۷

۲۰۹

ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

ق‍رآن‌. ف‍ارس‍ی‌- ع‍رب‍ی‌

ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

 

BP,۵۹،/۶۶,ق۴۹۳ق,۱۳۸۸

۲۱۰

ک‍ارب‍رد م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

م‍ع‍م‍اری‍ان‌، رب‍اب‍ه‌

ن‍ظری‍ه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌,پ‍رس‍ت‍اری‌,ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۸۶,م۶۷۶ک,۱۳۹۲

 

۲۱۱

ک‍ام‍ل‍ت‍ری‍ن‌ م‍رج‍ع‌ ت‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ پ‍اگ‍ان‍ا

پ‍اگ‍ان‍ا، ک‍ت‍ل‍ی‍ن‌دس‍ک‍ا

ف‍ن‍ون‌ و روش‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ - روش‍ه‍ا

QY,۲۵,پ۲۴۳ک,۱۳۹۴

 

۲۱۲

ک‍ب‍د، غ‍دد و م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌

ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‍ی‍س‌

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ب‍د - پ‍رس‍ت‍اری‌,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ص‍ف‍راوی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۵۶،/۶,.ه۹۸۲ک,۱۳۹۴

 

۲۱۳

ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌

 

ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌,پ‍زش‍ک‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌

م WA,۱۰۰,ک۳۶۵,۱۳۹۲

 

۲۱۴

ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ س‍رطان‌ از ن‍گ‍اه‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

 

س‍رطان‌ه‍ا - پ‍رس‍ت‍اری‌

م WY,۱۵۶,ک۳۶۵,۱۳۹۳

 

۲۱۵

ک‍ت‍اب‌ ج‍ام‍ع‌ س‍ن‍ج‍ش‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ درد ک‍ودک‍ان‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌ ک‍ودک‍ان‌,درد

WY,۱۵۹,ک۳۶۵,۱۳۹۳

 

۲۱۶

ک‍ت‍اب‍چ‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ع‍ب‍دال‍ه‌زرگ‍ر، ش‍ادی‌

پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۰۰,ع۳۴۷ک,۱۳۹۳

 

۲۱۷

ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ ک‍م‍ک‌ پ‍رس‍ت‍اران‌

ک‍ارت‍ر، پ‍ام‍لا

ب‍ه‍ی‍اران‌,م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۹۳,ک۱۳۷ک,۱۳۹۵

 

۲۱۸

ک‍ل‍ی‍ات‌ ج‍راح‍ی‌ و آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌ه‍ا

ن‍ارن‍ج‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌

اخ‍ت‍لال‌ آب‌ و ال‍ک‍ت‍رول‍ی‍ت‌,ج‍راح‍ی‌

WD,۲۲۰,ن۱۴۶ک,۱۳۸۶

 

۲۱۹

ک‍ل‍ی‍ات‌ ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

 

ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WB,۱۰۵,ک۶۶۲,۱۳۹۰

 

۲۲۰

ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌

لام‍ع‌راد، ب‍ه‍زاد

ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‌ و س‍از

WD,۲۰۰,ل۲۵۷ک,۱۳۹۱

 

۲۲۱

گ‍ره‌ه‍ای‌ ج‍راح‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ ب‍خ‍ی‍ه‌

گ‍ی‍دی‍ن‍گ‍ز، دن‍ی‍س‌

ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ ب‍خ‍ی‍ه‌ زدن‌,وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ج‍راح‍ی‌

WO,۱۶۶,گ۸۸۹گ,۱۳۹۲

 

۲۲۲

گ‍وارش‌

ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ش‍ول‍ت‍ی‍س‌

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۵۶،/۵,ب۴۹۷گ,۱۳۸۹

 

۲۲۳

گ‍وارش‌

ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‍ی‍س‌

ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۵۶،/۵,.ه۹۸۲۳گ,۱۳۹۳

 

۲۲۴

م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌

ن‍خ‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا

ت‍غ‍ذی‍ه‌

QU,۱۴۵,ن۳۶۱م,۱۳۷۷

 

۲۲۵

م‍ب‍ان‍ی‌ طب‌ ک‍ودک‍ان‌ ن‍ل‍س‍ون‌

 

پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌

WS,۱۰۰,م۲۱۴,۱۳۹۴

 

۲۲۶

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ آزم‍ون‌ ف‍وری‍ت‍ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ در ب‍لای‍ا

داراب‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد

ک‍م‍ک‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌,ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌

WA,۱۸،/۲,د۱۶۸م,۱۳۹۲

 

۲۲۷

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ دروس‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ ه‍زاران‌ ن‍ک‍ت‍ه‌، ۳۰۰۰ ت‍س‍ت‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌,پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌

WY,۱۰۰,م۲۸۲,۱۳۹۴

 

۲۲۸

م‍دل‌ی‍اب‍ی‌ م‍ع‍ادلات‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ب‍ا ک‍ارب‍رد ن‍رم‌اف‍زار ل‍ی‍زرل‌

ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌

ن‍رم‌اف‍زار ل‍ی‍زرل‌,ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍س‍ی‍ر -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌,ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌

 

QA,۲۷۸،/۳,.ه۸۸۲م,۱۳۸۷

۲۲۹

م‍دی‍ری‍ت‌ اطلاع‍ات‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

اح‍م‍دی‌، م‍ری‍م‌

پ‍رس‍ت‍اری‌,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر,خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌

WY,۲۶،/۵,فلا۲۸۴م,۱۳۹۰

 

۲۳۰

م‍دی‍ری‍ت‌ و ره‍ب‍ری‌ در پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌

ب‍اب‍اش‍ه‍اب‍ی‌، رون‍اک‌

س‍رپ‍رس‍ت‍اری‌,پ‍رس‍ت‍اری‌ - س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌,م‍ام‍ای‍ی‌ - س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌

WY,۱۰۵,ب۱۱۴م,۱۳۸۶

 

۲۳۱

م‍دی‍ری‍ت‌ و ن‍ظارت‌ ب‍ر م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌

ع‍ن‍ب‍ری‌، زه‍ره‌

م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌,م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌

WA,۵۲۵,ع۹۵۲م,۱۳۸۸

 

۲۳۲

م‍راق‍ب‍ت‌ از زخ‍م‌ و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ ب‍خ‍ی‍ه‌

راد، م‍ص‍طف‍ی‌

ال‍ت‍ی‍ام‌ زخ‍م‌,زخ‍م‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ه‍ا,ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ ب‍خ‍ی‍ه‌زدن‌

WO,۱۸۵,ر۱۴۸م,۱۳۹۰

 

۲۳۳

م‍راق‍ب‍ت‌ از م‍ادران‌

ب‍ران‍دن‌، پ‍ن‍ی‌س‍س‍ل‍ر

م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ - در ب‍ارداری‌

WY,۱۵۷،/۳,ب۴۱۱م,۱۳۸۱

 

۲۳۴

م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در م‍ن‍زل‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌ در م‍ن‍زل‌

WY,۲۰۰,م۴۳۸,۱۳۹۰

 

۲۳۵

م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ وی‍ژه‌ در ب‍خ‍ش‌ ICU,CCU و دی‍ال‍ی‍ز:

ع‍س‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر,ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌,دی‍ال‍ی‍ز - پ‍رس‍ت‍اری‌

WG,۲۷،/۱,ع۶۲۳م,۱۳۹۲

 

۲۳۶

م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ و ت‍روم‍ا (۲)

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ف‍خ‍ار، ح‍م‍ی‍درض‍ا

زخ‍م‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ه‍ا,زخ‍م‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ه‍ا - درم‍ان‌,ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

WO,۷۰۰,فلا۱۳۸م,۱۳۸۹

 

۲۳۷

م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ی‌ و ت‍روم‍ا (۱)

ک‍وه‍س‍ت‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا

زخ‍م‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ه‍ا,زخ‍م‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ه‍ا - درم‍ان‌,ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

WO,۷۰۰,ک۸۶۳م,۱۳۸۷

 

۲۳۸

م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ وی‍ژه‌ در ICU

 

م‍راق‍ب‍ت‌ه‍ای‌ وی‍ژه‌,ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ وی‍ژه‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر

WX,۲۱۸,م۴۳۸,۱۳۹۴

 

۲۳۹

م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌ و اورژان‍س‍ی‌

در، پ‍ائ‍ولا

ف‍وری‍ت‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌,م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

WB,۱۰۵,د۴۱۱م,۱۳۹۶

 

۲۴۰

م‍رج‍ع‌ س‍ری‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

 

پ‍رس‍ت‍اری‌,ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌,م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۰۰,م۴۴۹,۱۳۹۲

 

۲۴۱

م‍رور ج‍ام‍ع‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌ و ج‍راح‍ی‌

غ‍ف‍اری‌، س‍م‍ی‍ه‌

پ‍رس‍ت‍اری‌,پ‍رس‍ت‍اری‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌,ج‍راح‍ی‌,ج‍راح‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌

WY,۱۰۰,غ۴۴م,۱۳۹۴

 

۲۴۲

م‍ش‍ک‍لات‌ ه‍م‍ات‍ول‍وژی‍ک‌ ن‍وزادی‌

 

ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ خ‍ون‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ن‍وزادان‌

WS,۳۰۰,م۵۷۹,۱۳۸۱

 

۲۴۳

م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌

س‍ع‍ی‍دی‌م‍ه‍ر، م‍ح‍م‍د

اس‍لام‌ - ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌

 

BP,۱۱,س۵۸۳م,۱۳۷۹

۲۴۴

م‍ع‍ای‍ن‍ات‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و روش‌ گ‍رف‍ت‍ن‌ ش‍رح‌ ح‍ال‌ ب‍ارب‍ارا ب‍ی‍ت‍ز۲۰۱۷

ب‍ی‍ک‍ل‍ی‌، ل‍ی‍ن‌

م‍ع‍ای‍ن‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌,ش‍رح‌ ح‍ال‌گ‍ی‍ری‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

WB,۲۰۵,ب۹۵۴۳م,۱۳۹۶

 

۲۴۵

م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ام‍ای‍ی‌

ج‍م‍ش‍ی‍دی‌م‍ن‍ش‌، م‍ن‍ص‍وره‌

م‍ام‍ای‍ی‌,م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌

WQ,۱۶۰,ج۶۵۴م,۱۳۸۸

 

۲۴۶

م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ن‍وی‍ن‌

م‍ک‍ارم‌ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر

دع‍اه‍ا,زی‍ارت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا

 

BP,۲۶۷،/۸,م۷۳۲م,۱۳۸۴

۲۴۷

م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍ی‍وف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و روان‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‍ی‍س‌

پ‍رس‍ت‍اری‌,ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌,روان‍پ‍رس‍ت‍اری‌,پ‍رس‍ت‍اری‌ - در پ‍ی‍ری‌

WY,۱۰۰,.ه۹۸۲۳م,۱۳۹۳

 

۲۴۸

م‍ف‍اه‍ی‍م‌ پ‍ای‍ه‌

ه‍ی‍ن‍ک‍ل‌، ج‍ان‍ی‍س‌

پ‍رس‍ت‍اری‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌,ف‍رآی‍ن‍د پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۰۶,.ه۹۸۲۳م,۱۳۹۳

 

۲۴۹

م‍ی‍ک‍روب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍ار

 

م‍ی‍ک‍رب‌ش‍ن‍اس‍ی‌,ب‍اک‍ت‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌,وی‍روس‌ش‍ن‍اس‍ی‌

QW,۴,م۹۷۶,۱۳۹۶

 

۲۵۰

م‍ی‍ک‍روب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رس‍ت‍ار: ب‍اک‍ت‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و وی‍روس‌ش‍ن‍اس‍ی‌

 

م‍ی‍ک‍رب‌ش‍ن‍اس‍ی‌,ب‍اک‍ت‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌,وی‍روس‌ش‍ن‍اس‍ی‌

QW,۴,م۹۷۶,۱۳۹۴

 

۲۵۱

م‍ی‍ک‍روب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

م‍ورای‌، پ‍ات‍ری‍ک‌

م‍ی‍ک‍رب‌ش‍ن‍اس‍ی‌

QW,۴,م۸۳۲م,۱۳۸۷

 

۲۵۲

م‍ی‍ک‍روب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

 

م‍ی‍ک‍رب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ازم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌,ف‍ن‍ون‌ و روش‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌

QW,۲۵,م۹۷۶۳,۱۳۹۶

 

۲۵۳

م‍ی‍ک‍روب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ج‍اوت‍ز

 

م‍ی‍ک‍رب‌ش‍ن‍اس‍ی‌

QW,۴,م۹۷۶۳,۱۳۹۲

 

۲۵۴

ن‍ارس‍ای‍ی‌ ح‍اد ک‍ل‍ی‍ه‌ و م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

داس‍ت‍ان‌پ‍ور، ال‍ه‍ام‌

ن‍ارس‍ای‍ی‌ ح‍اد ک‍ل‍ی‍ه‌

WJ,۳۴۲,د۱۹۲ن,۱۳۹۳

 

۲۵۵

ن‍ارس‍ای‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و اورژان‍س‌ه‍ای‌ دی‍ال‍ی‍ز

 

ن‍ارس‍ای‍ی‌ ح‍اد ک‍ل‍ی‍ه‌,ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌,دی‍ال‍ی‍ز

WJ,۳۴۲,ن۱۴۴,۱۳۹۴

 

۲۵۶

ن‍ارس‍ای‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و درم‍ان‌ه‍ای‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌

ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ری‍م‌ال‍س‍ادات‌

ن‍ارس‍ای‍ی‌ ح‍اد ک‍ل‍ی‍ه‌

WJ,۳۴۲,.ه۲۵۲ن,۱۳۹۲

 

۲۵۷

ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌

ش‍ه‍دادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌,ش‍رح‌ ح‍ال‌گ‍ی‍ری‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

WB,۲۰۰,ش۷۸۴ن,۱۳۹۳

 

۲۵۸

ن‍ق‍ش‌ اخ‍لاق‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر در پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ اس‍لام‌

ت‍وان‌، ب‍ه‍م‍ن‌

م‍ح‍م‍د (ص‌) ، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۱۱ ق‌. - اخ‍لاق‌,س‍ن‍ت‌ ن‍ب‍وی‌

 

BP,۲۴،/۴۶,ت۷۶۴ن,۱۳۸۷

۲۵۹

وظای‍ف‌ ت‍ی‍م‌ه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - درم‍ان‍ی‌ در ح‍وادث‌ غ‍ی‍ر م‍ت‍رق‍ب‍ه‌

ی‍اوری‌، م‍س‍ع‍ود

ب‍لاه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌,خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ح‍رف‍ه‌ای‌

WA,۲۹۲,ی۲۹و,۱۳۸۵

 

۲۶۰

ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ب‍راس‍اس‌ ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ و م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍ق‍ادی‌ در آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

ب‍ه‍م‍ن‌پ‍ور، ک‍اوه‌

پ‍رس‍ت‍اری‌,آم‍وزش‌ پ‍رس‍ت‍اری‌

WY,۱۰۰,پ۸۷۷ی,۱۳۸۹

 

 

 

کلید واژه ها: لیست کتابهای کتابخانه شازند کتابخانه