بایدها و نبایدهای ایدز

تعداد بازدید:۵۶۸
بایدها و نبایدهای ایدز

1 . اچ آی وی با تماس های روزمره منتقل نمیشود. مبتلایان را طرد نکنیم.
2 . درمان سریعتر، سلامت بیشتر، انتقال کمتر. با انجام آزمایش داوطلبانه اچ آی وی گام بزرگی در مهار اچ آی وی
برداریم.
3 . اچآیوی محدود به گروه، جمعیت، نژاد یا ملیت خاصی نیست. با افزایش دانش، پیشگیری و آزمایش، از خود
و خانواده خود در برابر اچآیوی حفاظت کنیم.
4 . درمان اچ آی وی بصورت رایگان و محرمانه در سراسر کشور ارائه میشود. با مراجعه به سایت sti.ir-ww.hivw
نشانی نزدیکترین مرکز مشاوره بیماری رفتاری را پیدا کنید.
5 . برای مهار اچ آی وی در جامعه ام، من هم آزمایش میدهم. امکان درمان رایگان و محرمانه در کشور فراهم است.
6 . مهار اچ آی وی به عهده تکتک ماست. همه ما در یک کشتی نسشتهایم.
7 . مهار اچ آی وی یک مسئولیت همگانی است. با آگاهی، پیشگیری، آزمایش و درمان از خود و جامعه خود حفاظت
کنیم.
8 . از سلامت خود و حقوق مبتلایان حفاظت کنیم. مهار اچ آی وی به عهده تک تک ماست.
9 . آگاهی من آگاهی جامعه است. همه ما در مهار اچ آی وی سهیم هستیم.
10 . اچ آی وی با درمان قابل کنترل است. با انجام آزمایش داوطلبانه ، صدمات اچ آیوی را کاهش دهیم.
11 . درمان به هنگام اچ آی وی باعث می شود فرد مبتلا طول عمر طبیعی داشته باشد