معرفی افراد آزمایشگاه مرجع

تعداد بازدید:۱۸۰۹

 

 

ردیف

 

نام و

 نام خانوادگی

محل خدمت

 

1

دکتر بهزاد خوانساری نژاد

رئیس آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت

2

خانم پروین جعفری

کارشناس مسئول امور آزمایشگاههای بهداشتی

3

خانم فهیمه مجیدی

(ممیز آزمایشگاههای بهداشتی و کارشناس سل)

4

خانم محبوبه علی نژاد

کارشناس آزمایشگاه غربالگری نوزادان

5

خانم آزاده احمدی

کارشناس آزمایشگاه غربالگری نوزادان

6

خانم مژگان صالحی

کارشناس آزمایشگاه غربالگری نوزادان

7

خانم مریم صالحی

کارشناس آزمایشگاه آب و مواد مخدر

8

خانم مسعوده صادقی

کارشناس آزمایشگاه آب

9

خانم مهدیه عباسی

کارشناس آموزش و HIV