معرفی افراد آزمایشگاه مرجع

تعداد بازدید:۲۴۶۰

شرح وظایف آزمایشگاه مرجع

تعداد بازدید:۳۴۰۸ 

آزمایشگاه مرجع در سال 1387تاسیس شد هدف این آزمایشگاه بالا بردن استاندارد کیفیت آزمایشگاهها , اجرای برنامه کنترل کیفی, اجرای برنامه های آموزشی جهت توانمند سازی  نیروی انسانی بوده است.

آزمایشگاه مرجع دانشگاه ملزم به کسب توانمندی در جهت راهبری و ارائه خدمات موردنیاز نظام سلامت با تاکید ویژه بر پشتیبانی موردنیاز بیماریهای تحت مراقبت در راستای الویت های تعیین شده در برنامه های بهداشتی کشور و نیز انتظارات و الویت های تعیین شده توسط مرکز مدیریت بیماریها میباشد.

اولویت های آزمایشگاه مرجع دانشگاهی شامل موارد زیر میشود:

الف) ارائه خدمات ازطریق انجام و مدیریت آزمایشات مرتبط با بیماری های تحت مراقبت

ب)ظرفیت سازی و ارتقای وضعیت

ج)مدیریت آزمایش های انجام یافته در سایر مراکز

 

شرح وظایف آزمایشگاه مرجع دانشگاه در حیطه فعالیت های بهداشتی

در راستای سیاست ارتقاء نظام مدیریت آزمایشگاههای سلامت وزارت متبوع و هدف ارتقاء نظام جامع و سطح بندی خدمات آزمایشگاهی، آزمایشگاه مرجع سلامت اقدام به طراحی برنامه سطح بندی منطبق بر طرح های مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سلامت نموده است که از وظایف مهم آزمایشگاه مرجع دانشگاه اجرا و نظارت بر برنامه سطح بندی، سیستم ارجاع و برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی در آزمایشگاههای بهداشتی تحت پوشش می باشد که بر اساس ابلاغ برنامه سطح بندی آزمایشگاههای بهداشتی توسط وزارت متبوع باید انجام پذیرد.در این برنامه باید به استقرار استانداردهای مربوط به عواملی مانند فضای کاری،کارکنان، دامنه فعالیتها، تجهیزات و وسایل نیمه مصرفی در سطوح مختلف توجه نمود.

ارائه خدمات ازطریق انجام و مدیریت آزمایشات مرتبط با بیماریهای تحت مراقبت

1-فعالیت به عنوان آزمایشگاه مرجع بیماریهای تحت مراقبت واگیر

-عفونت های باکتریایی

        - بیماری سل( بازبینی لام های سل استان )

        - بیماری التور

        - بیماری مالاریا

        - بیماریهای منتقله از آب و غذا شامل: شیگلوز، سالمونلوز و ...

        - مسمومیت غذایی شامل: استافیلوکوک و...

      - بوتولیسم

      - دیفتری و سیاه سرفه

      - مننژیت

      - بروسلوز

      - جذام

      - لپتوسپیروز

- عفونت های ویروسی

      - ایدز

      - انواع هپاتیت

      - آنفولانزا

      - سرخک و سرخجه

      - روتاویروس

      - پولیومیلیت

- عفونت های انگلی

      - لیشمانیوز جلدی و احشایی

 

2- فعالیت به عنوان آزمایشگاه مرجع بیماریهای تحت مراقبت غیرواگیر

      -برنامه پیشگیری ازبیماری تالاسمی

      -برنامه غربالگری نوزاردان

      - نظارت برنحوه عملکرد و مشارکت آزمایشگاه پاتوبیولوژی در برنامه ثبت سرطان (تکمیل فرم ها، ارسال اطلاعات درخواستی و غیره مطابق درخواست اداره سرطان مرکز مدیریت بیماری ها)

3- در راستای سیاست ارتقاء مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه وزارت متبوع، پشتیبانی آزمایشگاهی در شرایط بحران و ارتقاء عملکرد آزمایشگاهها در شرایط بحران از شرح وظایف آزمایشگاه مرجع دانشگاه می باشد.

    - فعالیت به عنوان آزمایشگاه مرجع در شرایط بحران همانند بیوتروریسم

4- در راستای سیاست ارتقاء و توسعه خدمات پیشگیری، درمان و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد وزارت متبوع،ارتقاءعملکرد آزمایشگاههای تشخیص مواد مخدر به خصوص در مورد داروهای جدید مورد سوء مصرف ازشرح وظایف آزمایشگاه مرجع دانشگاه می باشد.

 - مدیریت آزمایشگاههای مجری برنامه تشخیص اعتیاد به مواد مخدر در برنامه کاهش سوء مصرف مواد مخدر و داروهای جدید مورد استفاده

5-همکاری در زمینه استقرار و ارتقاء برنامه ایمنی و امنیت زیستی آزمایشگاهی تحت پوشش بر اساس الویت ها و دستورالعمل های تعیین شده آزمایشگاه مرجع سلامت


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: آزمایشگاه مرجع دکتر مریم کریمی آزمایشگاه آب آزمایشگاه هایپوتیروئید

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۴۰۱