آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فایل های آموزشی آموزش بهداشت

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
ergonomi pcخودمراقبتی
Office Ergonomicsخودمراقبتی
آموزش دیابتخودمراقبتی
اداراتخودمراقبتی
اداراتی که برنامه نوشته اندخودمراقبتی
ارگونومیخودمراقبتی
برنامه خود مراقبتی سازمانی کمیته امدادخودمراقبتی
بسته خدمتی آموزش کروناویروسخودمراقبتی
بیماریهای آمیزشیخودمراقبتی
پیام_های_آموزشی_بیماری_های_تنفسی_فایل های آموزشی آموزش بهداشت
پیشگیری ازاسهال واستفراغ وکم آبی بدنفایل های آموزشی آموزش بهداشت۰۴ شهریور ۱۳۹۹
راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – ۱۹ )کرونا ویروس(: نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در افراد در تماس با بیمارانفایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ (کرونا ویروس) جایگاه سوختفایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ )کرونا ویروس( در پایانههای مسافربری ایستگاه های قطار، اتوبوس و فرودگاهفایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ )کرونا ویروس( در فروشگاه های مواد غذاییفایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ )کرونا ویروس( در کیوسک هافایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹ )کرونا ویروس( در مترو ، قطار های شهری و برون شهریفایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای کنترل محیطی برای مقابله با کووید ۱۹کرونا ویروس( در اماکن متبرکه و زیارتگاهها)فایل های آموزشی آموزش بهداشت
راهنمای مدیریت تغذیه در کرونا ویروس ) COVID -۱۹فایل های آموزشی آموزش بهداشت
شرکت نیروی توزیع برقخودمراقبتی