يكشنبه 30 مهر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای خودروهای اسقاط دانشگاه علوم پزشکی اراک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات پرستاری بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خمین
 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر اراک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز بهداشت استان مرکزی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور ایاب و ذهاب پرسنلی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) اراک
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای یک باب مغازه از کلینیک امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی اراک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات درمانی و بهداشتی و کارشناسی
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر اراک
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی خرید دستگاه GC Mass و ضمائم مربوطه
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان کمیجان
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک
آگهی مزایده واگذاری خدمات سرپایی داروخانه با انبار دارویی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خمین
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی خرید دستگاه GC Mass و ضمائم مربوطه مناقصه شماره : 11-96
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان فراهان
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان و حمل و نقل درون شهری و برون شهری مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر اراک
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات بیمارستان امام خمینی (ره) خمین
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری اراک
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک
1 2 3 4 5 6


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved