سه‌شنبه 29 خرداد 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت1.       محمدجواد قناد زاده ، حمید ابطحی ، علی هاتف سلمانیان ، احسان غزنوی راد، مسعوده کریمی”(تاثیر نوع میکرو فیلتر در تشخیص کلی فرم از آب آشامیدنی با استفاده از روش PCR“. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام  دوره هفدهم، شماره سوم، پاییز88..
 
2.         محمود کمانی، دکتر حمید ابطحی، دکتر قاسم مسیبی و دکتر راضیه نظری،مسعوده کریمی بیاناسترپتودورنازنوترکیب در باکتری اشریشیا کلی بیان پروتئین نو ترکیب هیالورونیداز استرپتوکوک پیوژن در باکتری اشریشیا کلی72-80 ،سال 14 ،شماره 2 (55 ) ،خردادوتیر 1390
 
3.       آذر مرادخانی، حمید ابطحی، ایرج پاکزاد،مسعوده کریمی بیان پروتئین نو ترکیب هیالورونیداز استرپتوکوک پیوژن در باکتری اشریشیا کلی.سال14(شماره پیاپی 55)،خرداد و تیر 90، 72-80.
 
4.       ندامولایی،حمیدابطحی بهینهسازیتولیدآنزیماسترپتوکینازنوترکیبدرباکتریاشریشاکلی. مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیاراک111 -117 ،سال 14 ،شماره 4 ( شمارهپیاپی 57 ) ،مهروآبان 1390.
 
5.       حمید ابطحی، محمد جواد قنادزاده، علی هاتف سلمانیان، احسان غزنوی راد، مسعوده کریمی” بررسی کارآیی روش زنجیره­ای پلی­مرآز با نسخه برداری معکوس در تعیین اشریشیا کلی موجود در آب آشامیدنی.فصلنامهعلمی – پژوهشیفیض،دورهچهاردهم،شماره 4،زمستان 1389 ،صفحات 420-425
 
6.       دکتر علی فانی، پریسا فانی، نوید مشایخی،رضا شاه میرزایی،خسرو میناوند” اثر عفونت هلیکوباکتر پیلوری در ایجاد دیس پپسی در مصرف کنندگان آسپیرین با دوز کم” مجله ره آورد دانش، علوم پزشکی اراک.90 مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیاراک105-112 ،سال 13 ،شماره) 1 شمارهپیاپی( 50 ،بهار 1389
 
7.       علیاکبرملکیراد 1*،دکترعلیفانی 2،دکترمحمدعبداللهی 3،دکترشهربانوعریان 4،دکتروهابباباپور 5 ،دکترسیدمحمدعلی شریعتزاده 6،دکترمرتضیداودی"مقایسه پارامترهای خونی و ادراری در کارگران معدن با گروه شاهد".89مجلهعلمی پژوهشیدانشگاهعلومپزشکیاراک106-113 ،سال 13 ،شماره) 4 شمارهپیاپی (53 ،زمستان 1389
 
8.       علیحکمت نیا،ایمان فانی *،علی فانی ،مسعود فاضلی وجواد مرعشی"مقایسه کیفیت تصاویر کلانژیوپانکراتوگرافیتشدید مغناطیسی، قبل و بعد از مصرف آب توت سیاه به عنوان ماده حاجبخوراکی”.88 مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیاراک61-69 ،سال 12 ،شماره 4 ( شمارهپیاپی 49 ) ،زمستان 1388
 
9.       دکتر کیوان قسامی، علی قضاوی، یحی ‍ند، محمود رضا خزایی، قاسم مسیبی"تاثیر ویتامین D3 بر میزان نیتریک اکساید در بیماران مبتلا به مولتیژل اسکلروزیس".مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیاراک119-124 ،سال 13 ،شماره 2 ( شمارهپیاپی 51 ) ،تابستان 1389
 
10.    علیفانی *،محسن قاصدی ،فاطمه اسماعیلیون وبهروز علیزادهتاثیر زردچوبه در بهبود علایم بالینی مبتلایانبه سندرم روده تحریک‌پذیر”89مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیاراک109-115 ،سال 13 ،شماره 3 ( شمارهپیاپی 52 ) ،پاییز 1389.
 
قاسممسیبی،علی قضاوی *،بابک عقیلی وعباس میر شفیعی"فعالیت ایمونومدولاتوری آلوئه ورا در مدلحیوانی مولتیپل اسکلروزیس"”مجلهعلمیپژوهشیدانشگاهعلومپزشکیاراک سال 12، شماره3(شماره پیاپی 48)، پاییز 1091388-115.
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved