آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۶۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستور کار اجرایی یکسان سازی ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابستهآئین نامه ها
دستور کار اجرایی یکسان سازی ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابستهآئین نامه ها
دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتیآئین نامه ها
دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایشآئین نامه ها
دستورالعمل امحای کاشتنی های ارتوپدیآئین نامه ها
دستورالعمل جیوه دندانپزشکیآئین نامه ها
دستورالعمل صدور کارت معاینه بهداشتیآئین نامه ها
دستورالعمل نحوه تکمیل و ارائه اظهارنامه بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز وبرنده۱آئین نامه ها
دوره آموزشی بهداشت اصنافآئین نامه ها
راهنما و دستورالعمل انتخاب و نحوه تهیه و دستگاه های غیر سوزبی خطر ساز پسماند پزشکیآئین نامه ها
راهنمای دفع زائدات اتیدیوم برمایدآئین نامه ها
راهنمای سیستم تهویه در بیمارستانآئین نامه ها
راهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانیآئین نامه ها
راهنمای کلرسنجی و ثبت نتایج آنآئین نامه ها
شمارش میکروارگانیسم ها در آبآئین نامه ها
ضوابط بهداشت محیط رختشویخانه بیمارستان ها و مراکز جراحی محدودآئین نامه ها
ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتودرمانیآئین نامه ها
ضوابط واگذاری مدیریت اجرایی پسماندهاآئین نامه ها
ضوایط دریافت تأیید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصیآئین نامه ها
ظروف یکبار مصرف برای جمع اوری پسماندهای تیز و برندهآئین نامه ها