آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۶۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستوالعمل اعمال مقررات قانون مرتبط با پرتوهای غیر یونسازآئین نامه ها
اسکن قلب با تالیوم یا رادیو داروهای مشابه در یک مرحلهآئین نامه ها
Biophysical profile-NST[۱]آئین نامه ها
BOLD FMRIآئین نامه ها
DTI و تراکتوگرافی FMRI آنالیزآئین نامه ها
IUGR بررسی رشد جنینآئین نامه ها
MRI - MRS نقشه تصویری و کمی مغز خارج از دستگاهآئین نامه ها
Seizure Mapping مغزی چند پروتکلیآئین نامه ها
Stroke Mapping مغزی چند پروتکلیآئین نامه ها
Tumor Mapping مغزی چند پروتکلیآئین نامه ها
اسکن پرفیوژن توأم با فونکسیون قلبآئین نامه ها
اسکن تمام بدن با ید رادیواکتیوآئین نامه ها
بررسی آنومالی یا آنومالی اسکنآئین نامه ها
تعرفه انجام سونوگرافی سه بعدیآئین نامه ها
تراکم سنجی استخوانآئین نامه ها
تراکتوگرافی DTIآئین نامه ها
پرفیوژن مغزیآئین نامه ها
آئین نامه تاسیس مراکز هسته ایآئین نامه ها
اسکن قلب با دو مرحلهآئین نامه ها
آیین نامه تاسیس موسسه و مراکز تصویربرداریآئین نامه ها