آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
عدم استفاده از محصولات فاقد تأیید کیفیتآئین نامه ها
فهرست تجهیزات - مواد - محیط های کشت و دیسک های تشخیصیآئین نامه ها
موارد بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسیآئین نامه ها
نگهداری و استفاده از سویه های باکتریاییآئین نامه ها
Biophysical profile-NST[۱]آئین نامه ها
BOLD FMRIآئین نامه ها
DTI و تراکتوگرافی FMRI آنالیزآئین نامه ها
IUGR بررسی رشد جنینآئین نامه ها
MRI - MRS نقشه تصویری و کمی مغز خارج از دستگاهآئین نامه ها
Seizure Mapping مغزی چند پروتکلیآئین نامه ها
Stroke Mapping مغزی چند پروتکلیآئین نامه ها
Tumor Mapping مغزی چند پروتکلیآئین نامه ها
اسکن پرفیوژن توأم با فونکسیون قلبآئین نامه ها
اسکن تمام بدن با ید رادیواکتیوآئین نامه ها
اسکن قلب با تالیوم یا رادیو داروهای مشابه در یک مرحلهآئین نامه ها
اسکن قلب با دو مرحلهآئین نامه ها
آیین نامه تاسیس موسسه و مراکز تصویربرداریآئین نامه ها
آئین نامه تاسیس مراکز هسته ایآئین نامه ها
بخشنامه منع الزام انجام ماموگرافی با درخواست سونوگرافیآئین نامه ها
بررسی آنومالی یا آنومالی اسکنآئین نامه ها