آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۶۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
جدول شرایط ارتقاء رتبه شغلیآئین نامه ها
جدول شناسایی گونه های استافیلوکوکآئین نامه ها
جدول فلورنرمال و پاتوژن هاآئین نامه ها
چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسیآئین نامه ها
چک لیست بازدیدهای از پیش تعیین نشدهآئین نامه ها
چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستانآئین نامه ها
چک لیست وضعیت بهداشت محیط بیمارستانآئین نامه ها
داپلر سونوگرافی جفت از نظر آگرتاآئین نامه ها
دستوالعمل اعمال مقررات قانون مرتبط با پرتوهای غیر یونسازآئین نامه ها
دستور العمل استاندارد تجهیزات و داروهای آمبولانس های بیمارستانی و مراکز درمانی استان مرکزیآئین نامه ها
دستور کار اجرایی یکسان سازی ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابستهآئین نامه ها
دستور کار اجرایی یکسان سازی ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابستهآئین نامه ها
دستورالعل ارجاع نمونه های بالینی در آزمایشگاه های پزشکیآئین نامه ها
دستورالعلمل مدیریت شیمی درمانیآئین نامه ها
دستورالعمل آماده سازی - تهیه و کنترل کیفیت محیط های کشتآئین نامه ها
دستورالعمل اجرایی آئین نامه کمتیه حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان هاآئین نامه ها
دستورالعمل اجرایی بازرسی بهداشتیآئین نامه ها
دستورالعمل اجرایی مدیریت سکته حاد قلبی ۲۴۷آئین نامه ها
دستورالعمل اجرایی مدیریت سکته حاد مغزی ۷۲۴آئین نامه ها
دستورالعمل احتساب افزایش مدت خدمت کار با اشعهآئین نامه ها