آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۶۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستورالعمل احتساب افزایش مدت خدمت کار با اشعهآئین نامه ها
دستورالعمل ارزیابی عملکرد و پایشآئین نامه ها
دستورالعمل استاندارد دارویی بخش اورژانسآئین نامه ها
دستورالعمل استفاده و کنترل کیفیت لوپ های کالیبره میکروبیولوژیکآئین نامه ها
دستورالعمل امحای کاشتنی های ارتوپدیآئین نامه ها
دستورالعمل تبدیل وضعیت پیمانی به رسمیآئین نامه ها
دستورالعمل ترخیص بیماران تحت درمان با ید ۱۳۱آئین نامه ها
دستورالعمل تهیه انواع محیط کشت - معرف ها و رنگ های ...آئین نامه ها
دستورالعمل تهیه کدورت استاندارد نیم مک فارلندآئین نامه ها
دستورالعمل جیوه دندانپزشکیآئین نامه ها
دستورالعمل صدور کارت معاینه بهداشتیآئین نامه ها
دستورالعمل فنی فور - اتوکلاو و انکوباتورآئین نامه ها
دستورالعمل فنی هودهای ایمنی بیولوژیکآئین نامه ها
دستورالعمل مدیریت نمونه در آزمایشگاه های پزشکیآئین نامه ها
دستورالعمل نحوه تکمیل و ارائه اظهارنامه بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز وبرنده۱آئین نامه ها
دوره آموزشی بهداشت اصنافآئین نامه ها
راهنما و دستورالعمل انتخاب و نحوه تهیه و دستگاه های غیر سوزبی خطر ساز پسماند پزشکیآئین نامه ها
راهنمای آزمایشگاهی تشخیص عفونت های بیمارستانیآئین نامه ها
راهنمای ارتباط صحیح کارکنان در حین تحویل بیمارآئین نامه ها
راهنمای ایمنی برای انتقال نمونه های عفونیآئین نامه ها