آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دستورالعمل های covid-۱۹

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
دستورالعمل ارتقاء ایمنی، تامین اسکان و آسایش کارکنان خدمات سلامت در شرایط اضطراری پیشگیری و درمان بیماران کووید۱۹دستورالعمل های covid-۱۹
دستورالعمل راهنمای حفاظت فردیدستورالعمل های covid-۱۹
راهنمای احیا در بیماران مبتلا یا مشکوک به کوید۱۹دستورالعمل های covid-۱۹
راهنمای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا در کارکنان مراکز بهداشتی درمانیدستورالعمل های covid-۱۹
راهنمای پیشگیری وکنترل کوید – ۱۹ کرونا ویروس ماسک های تنفسیدستورالعمل های covid-۱۹
راهنمای تهویه و اکسیژناسیون غیرتهاجمی در بیماران کوید-۱۹دستورالعمل های covid-۱۹
راهنمای مدیریت استرس برای رانندگان،امکان ورزشی ، و گرم خانه هادستورالعمل های covid-۱۹
نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی در افراد در تماس با بیماران کوید- ۱۹دستورالعمل های covid-۱۹
ویرایش ششمدستورالعمل های covid-۱۹
ویرایش هشتمدستورالعمل های covid-۱۹
ویرایش هفتم فلوچارت کوید ۱۹دستورالعمل های covid-۱۹
راهنمای زندگی با کووید۱۹دستورالعمل های covid-۱۹
ویرایش نهمدستورالعمل های covid-۱۹
دستورالعمل مراقبت بیماران مشکوک به سویه واریانت جدید کرونا در مرزهای کشوردستورالعمل های covid-۱۹
تشدید نظام مراقبت کووید-۱۹ در مورد مسافران بازگشتی از اروپادستورالعمل های covid-۱۹
پروتکل الزامات سلامت محیط کار در پایگاه های منتخب مجری برنامه ملی واکسیناسیون کووید۱۹دستورالعمل های covid-۱۹