درباره ما (کتابخانه)

تعداد بازدید:۳۶۸

تاریخچه:  

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امیر کبیر این کتابخانه تخصصی از سال 1374 در مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر تاسیس گردید. هم اکنون این بیمارستان به عنوان مرکز آموزشی درمانی و با تربیت دستیار تخصصی بالینی و همچنین با توسعه بخشهای مختلف درمانی و پاراکلینیک و استقرار تجهیزات پیشرفته از جمله MRI به عنوان مهمترین مرکز تخصصی بیماریهای قلب و عروق، روانپزشکی، چشم، اطفال ،ENT  در استان به ارائه خدمت به بیماران مشغول است.

 این کتابخانه تخصصی این بیمارستان از سال 1374 در ساختمان آموزش بیمارستان  طبقه دوم جنب واحد آموزش زیر نظر کتابخانه مرکزی  تاسیس شد.

اهداف:  

این کتابخانه ، مانند سایر کتابخانه هایی  که در بیمارستان‌ها و دیگر مراکز پزشکی ایجاد می‌گردد اشاعه اطلاعات زیست پزشکی و بالینی برای اهل حرفه پزشکی مانند پزشکان، پرستاران، تکنسین‌های آزمایشگاهی، پیراپزشکان، و مدیران بیمارستان است,

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ  از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ، اﺳﺘﺎدان ، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮان،  ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺎﻋﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت و  اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن است.

مجموعه سازی:  

وجه تمایز این کتابخانه‌ بیمارستانی ها ، تأکید بر تهیه منابعی است که در معالجه و مراقبت بالینی از بیماران    (  قلب و عروق، روانپزشکی، چشم، اطفال ،ENT   ) به‌کار می‌آیند.

موجودی این کتابخانه تا پایان سه ماه اول سال 1398  عبارت است از:  1786   نسخه کتاب فارسی    436   نسخه کتاب لاتین   می باشد.

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزی ، ﻓﺮاﻫﻢ آوری ، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ نظیر  فهرستنویسی، ورود اطلاعات در سیستم جامع نرم افزار کتابخانه و پرینت بارکدها توسط کتابداران متخصص کتابخانه مرکزی انجام می شود و در نهایت توسط کتابدار کتابخانه دانشکده منابع جدید ثبت دفتر و آماده سازی می گردد.

تامین منابع چاپی و الکترونیکی  اعم از کتب فارسی، لاتین  و نشریات با تخصیص بودجه از معاونت تحقیقات و خرید منابع توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه انجام می شود.

چشم انداز: 

گسترش مجموعه کتابخانه، ایجاد  سالن مطالعه شبانه روزی، افزایش ساعت کاری کتابخانه و جذب نیروی متخصص کتابخانه از چشم اندازهای این واحد می باشد.

جامعه استفاده کننده:

دانشجویان پزشکی، پرستاری، اساتید و دستیاران اطفال، روانپزشکی، اساتید قلب، ENT، چشم می باشند.  

کلید واژه ها: تاریخچه کتابخانه

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۳۹۹