واحد توسعه تحقیقات بالینی

تعداد بازدید:۱۰۲
واحد توسعه تحقیقات بالینی

معرفی واحد

مسئول واحد  توسعه تحقیقات بالینی

نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه دره

تحصیلات : متخصص کودکان

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز

  برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی(ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل تدوین برنامه آموزشی، طرح دوره، طرح درس(

·  شرکت فعال در جلسات تیم مدیریت آموزش و کمیته آموزش و مدیران گروهها

·  ارائه علمی سازوکار مناسب برای توانمندسازی اعضای هیأت

·  مشارکت در هدایت، اجرا و ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی

·  ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی

·  هدایت و نظارت در ارزشیابی درونی گروه های آموزشی

·  ارائه مشاوره و مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

·  انجام نظر سنجی از اعضای هیأت علمی و فراگیران به صورت دوره ای

آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۳۹۹