معاونت پشتیبانی

تعداد بازدید:۵۷۶۷
معاونت پشتیبانی

جناب آقای علی اکبر شمسی _ کارشناس ارشد مدیریت بیمارستان

معاون پشتیبانی مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر

 

رئیس دفتر جناب آقای مصطفی سلیمی 
تلفن تماس : 33130040 - 086              شماره فکس : 33132510 -086

 

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۳۹۹