ارتباط با واحد

تعداد بازدید:۳۹۱

شماره تماس با واحد توسعه تحقیقات بالینی : 

086-33134715-19

داخلی :

236 

سرکار خانم صمصامی 

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۴۰۰