اعتبار بخشی و بهبود کیفیت

تعداد بازدید:۱۲۶۶

مسئول اعتبار بخشی :

سرکار خانم مشایخی 

کارشناس پرستاری

مسئوا بهبود کیفیت :

سرکار خانم نوابی 

فوق لیسانس مدیریت 

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۰