مراقبت هاب ویژه Post ICU

تعداد بازدید:۱۸۴۳

                 سرپرستار بخش : 

                                     سرکار خانم بروزمند کارشناس پرستاری 

   شماره تماس داخلی بخش : 424

 

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹