امور دارویی

امور دارویی

مسوول واحد 

 

بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و بررسی وضعیت داروها از نظر تاریخ تولید و مصرف داروها،ترالی اورژانس و دپوی دارویی و...از وظایف واحد است

کلید واژه ها: اموردارویی مرکز بهداشت آشتیان

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۴۰۱