روز جهانی هموفیلی

تاریخ برگزاری : ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ مناسبت سلامت