نظارت بر آزمایشگاه ها

نظارت بر آزمایشگاه ها

مسئول نظارت بر آزمایشگاه ها دکتر مرتضی اسحاقی

 

شرح وظائف: 
مجری خط مشی و دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت،ریاست دانشگاه ومعاون درمان. 
ممیز ی و نظارت بر مراکز آزمایشگاهی تحت پوشش وتحلیل نتایج و انجام اقدامات قانونی در صورت نیاز.
 اعتبار بخشی آزمایشگاه های بیمارستانی در قالب تیم معاونت درمان.
انعکاس بخشنامه ها و دستورالعمل ها به مراکز تحت پوشش .
انجام مکاتبات اداری و استعلام دانشگاه ها.
شرکت در جلسات و کمیته های علمی،مشورتی،اجرائی .
برگزار کننده  جلسات آموزشی(کارگاه و کنفرانس) جهت کارشناسان ومسؤلین فنی مراکز تحت پوشش.
پاسخگویی به ارباب رجوع.
تنظیم آمار و اطلاعات  آزمایشگاه های تحت پوشش.
ارزیابی نقشه ها و پلان های  آزمایشگاه ها .
پیگیری شکایات واصله.
اظهار نظر کارشناسی در واگذاری آزمایشگاه های دولتی .
همکار ی با  ستاد بحران در معاونت درمان.
همکاری با اداره تجهیزات پزشکی واظهار نظر کارشناسی مرتبط با تجهیزات آزمایشگاهی.

آزمایشگاه های دولتی دلیجان:

1- آزمایشگاه بیمارستان امام  صادق (ع)

2- آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره 2 (5 شهری)

3- ازمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهری نراق

4- ازمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جاسب

5- آزمایشگاه  مرکز خدمات جامع سلامت غیاث آباد

خصوصی:

آزمایشگاه پارس دلیجان

 

 

آخرین ویرایش۲۱ آذر ۱۳۹۷