مدیر امور مالی

رزومه
 
نام: محسن
نام خانوادگی: جیریایی
 مدرک تحصیلی:       
  محل خدمت:    مدیریت امور مالی- دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
 
آدرس محل کار: اراک – خیابان شهید شیرودی – خیابان علم الهدی – دانشگاه علوم پزشکی اراک - طبقه سوم - مدیریت امور مالی- دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
شماره تلفن محل کار با کد شهر:       33136071 - 086
شماره نمابر: 33136071 - 086