معاون مدیر امور مالی

معاون امور مالی 

سمیه جلالوندی

شرح وظایف: نظارت بر عملکرد کارکنان و ارائه گزارشات مدیریت

پست الکترونیک:   residegi@arakmu.ac.ir

شماره تماس مستقیم: 08633121782

شماره تماس داخلی:2288 -2356-2357-2355