اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

رئیس اداره نظارت و پایش عملکرد مالی

آقای حامد ربیعی

شرح وظایف: نظارت بر عملکرد کارکنان و ارائه گزارشات مدیریت

پست الکترونیک:   

شماره تماس مستقیم: 08633121782

شماره تماس داخلی:2288 -2356-2357-2355

 

آقای سعید غلامی

حسابدار مسئول رسیدگی به اسناد مالی

شرح وظایف: نظارت، بررسی و کنترل اسناد و ترازهای مالی واحدهای تابعه

واحدهای تحت پوشش: شبک22ه تفرش،شبکه خمین، ،شبکه شازند

داخلی: 2357

 

آقای سعید غلامی

حسابدار مسئول رسیدگی به اسناد مالی

شرح وظایف: نظارت، بررسی و کنترل اسناد و ترازهای مالی واحدهای تابعه

واحدهای تحت پوشش: شبک22ه تفرش،شبکه خمین، ،شبکه شازند

داخلی: 2357

 

 

فاطمه صدقی

معاون اداره دریافت و پرداخت
شرح وظایف: نظارت، بررسی و کنترل اسناد و ترازهای مالی واحدهای تابعه
واحدهای تحت پوشش:بیمارستان امیرکبیر، ،معاونت توسعه ، شبکه فراهان
 
ملیحه آباقری
کارگزین مسئول نقل و انتقالات
شرح وظایف: نظارت، بررسی و کنترل اسناد و ترازهای مالی واحدهای تابعه
واحدهای تحت پوشش: دانشکده پیراپزشکی، دانشکده پزشکی ، دانشکده پرستاری مامایی ، معاونت آموزش و پژوهشی
 

اکرم آب باریکی

حسابدار

شرح وظایف: نظارت، بررسی و کنترل اسناد و ترازهای مالی واحدهای تابعه

واحدهای تحت پوشش: شبکه دلیجان، کلینیک امام رضا(ع)