اداره دریافت و پرداخت امور مالی

آقای محسن محمدی   

کارشناس  حسابداری   

رئیس اداره دریافت و پرداخت نظارت بر کلیه پرداختی های بازنشستگی و حقوقی  ستاد و شبکه های تحت  پوشش- تنظیم و کنترل پرداخت ماموریت و اضافه کار - و کلیه اسناد پرداختی 

 

آقای سید جلال علویان

سرپرست مالی (مرکز بهداشت) 

 

 

آقای منصور احمری

برنامه نویس  و تحلیل گر سیستم حقوق و دستمزد_داخلی 2295 ایمیل - dopdarman@gmail.com

تجمیعی حقوق کلیه واحد های ستاد به خزانه کل  - آمار بازنشستگی ستاد و کلیه واحدها به سازمان بازنشستگی  ارتباط رابط کلیه شبکه ها  تیکت پشتیان مسنجر سیستم شرکت آذرخش  مسایل حقوق و دستمزد - کنترل اضافه پرداختی در سطح دانشگاه های ایران توسط خزانه کل -پشتیبانی کلیه واحد ها در فیش حقوقی

ارتباط رابط توسط برنامه anydisk -رفع عیوب نرم افزارهای موجود مالی - خروجی سی دی مشخصات متوفی بازنشسته به سازمان 

ارسال کلیه پرداختی های  مالی به بانک  رابط ستاد 

 

 خانم رموک 

کارشناس  حسابداری 

پرداخت حقوق ستاد و کنترل واحدها تابعه - و تحلیل حساب تعهدی 

 

آقای منصور ساری

کارشناس  حسابداری

 تحلیل کلیه سند های حسابداری تعهدی  و حقوقی ستاد 

 

خانم مریم فراهانی

کارشناس  حسابداری 

پرداخت حقوق ستاد و کنترل واحدها تابعه - و تحلیل حساب تعهدی