ابلاغیه پرداخت کای دوم پزشکان تمام وقت جغرافیایی در بخشهای برون سپاری شده دانشگاهی