ابلاغیه اقلام و خدمات مشمول هتلینگ در بخش های بستری(۶% هتلینگ)