اسامی پذیرفته شدگان پرستاری آزمون شرکتی ۲۱/۱۰/۱۳۹۷

ردیفنام نام خانوادگیشماره ملیرشته شغلی محل جغرافیایی خدمت
1محمدباقری4840084548پرستاریبیمارستان امیرکبیر
2محمدشریفی520566467پرستاریبیمارستان امیرکبیر
4مریمحمیدی پور370524632پرستاریبیمارستان امیرکبیر
17مریمفتحی پور534735940پرستاریبیمارستان ولیعصر
18میناعسگری520477812پرستاریبیمارستان ولیعصر
3نیلوفرجلالی13947648پرستاریبیمارستان امیرکبیر
نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.