اسامی پذیرفته شدگان پرستاری آزمون شرکتی ۲۱/۱۰/۱۳۹۷

ردیفنام نام خانوادگیشماره ملیرشته شغلی محل جغرافیایی خدمت
26بهنازمرادی520653777پرستاریبیمارستان امیرالمومنین
24شهاب الدیننادری520577671پرستاریبیمارستان امیرالمومنین
7عاطفهنعیمی610103441پرستاریبیمارستان خوانساری
8سجادنقدی520617908پرستاریبیمارستان خوانساری
16فاطمهنوروزی520265009پرستاریبیمارستان ولیعصر
6بهارچگنی534797032پرستاریبیمارستان امیرکبیر
نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.