اسامی پذیرفته شدگان پرستاری آزمون شرکتی ۲۱/۱۰/۱۳۹۷

ردیفنام نام خانوادگیشماره ملیرشته شغلی محل جغرافیایی خدمت
7عاطفهنعیمی610103441پرستاریبیمارستان خوانساری
13الهامطالبی622370421پرستاریبیمارستان ولیعصر
20حمیراصحرایی3920144201پرستاریبیمارستان امیرالمومنین
19عبدالهابوالفتحی4540049690پرستاریبیمارستان امیرالمومنین
1محمدباقری4840084548پرستاریبیمارستان امیرکبیر
15فرزانهفراهانی5440001905پرستاریبیمارستان ولیعصر
نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.