اسامی پذیرفته شدگان پرستاری آزمون شرکتی ۲۱/۱۰/۱۳۹۷

ردیفنام نام خانوادگیشماره ملیرشته شغلی محل جغرافیایی خدمت
13الهامطالبی622370421پرستاریبیمارستان ولیعصر
14مجتبیبابایی520582489پرستاریبیمارستان ولیعصر
15فرزانهفراهانی5440001905پرستاریبیمارستان ولیعصر
16فاطمهنوروزی520265009پرستاریبیمارستان ولیعصر
17مریمفتحی پور534735940پرستاریبیمارستان ولیعصر
18میناعسگری520477812پرستاریبیمارستان ولیعصر
نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.